Apsipirkimo programa

Ðiuolaikiniais laikais mes gauname dar daugiau maisto. Mûsø ðaldytuvai yra perpildyti, o parduotuvës sulenkia maþiau nei tûkstantá. Dël ilgos maisto matavimo, kurá galime pamatyti ypaè prieð Kalëdas ir visas darbo dienas. Tada mes perkame daug produktø, kuriuos tik dalis jos tikriausiai nenaudos krepðelyje. Pirkdami maistà, verta apsvarstyti, ko ið tikrøjø mums reikia. Pirkdami maistà atsargoms, mes sukelia maisto gedimà, todël, deja, jis sutinka su vis populiaresniais terminuotais maisto produktais.

Verta apsvarstyti daugiau nei mes tikrai norime. Pirkiniø sàraðo rengimas yra gera priemonë. Tokio sàraðo dëka ásigysime tai, kas reikalinga tam tikram laikotarpiui. Yra net vienas svarbus komponentas, kurá turime iðlaikyti - mes nieko neperkame virð sàraðo. Nors ðiuolaikiniu stiliumi mes nepirksime nereikalingø daiktø, kuriuos sukurs mûsø atsargos. Jei negalime atsispirti perkant daugiau, verta suprasti, kaip galime pratæsti gaminiø galiojimo laikà. Svarbiausias toliaregiðkas metodas yra maisto produktø ávedimas po apsipirkimo taip pat lengvai prie ðaldytuvo (jei tai yra produktai, kurie turi bûti laikomi blogoje temperatûroje arba kabinoje (tiems produktams, kurie nori tamsios ir senos vietos. Lengva technika taip pat yra vakuuminës pakuotës plëvelë. Dël to galime labai pratæsti galiojimo datà. Supakuoti vakuuminiai produktai ne taip greitai sugadina, jie ilgiau iðlieka þalûs ir palieka savo maistinæ naudà. Todël verta kuo greièiau nusipirkti specialiàsias vakuuminës pakuotës folijas. Nëra reikðmingos apyvartos, o stabilumo dëka ilgà laikà ir daþnai laikysimës papildomo maisto.