Atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija pateikiama gamintojo (arba ágaliotojo atstovo parengtame raðytiniame pareiðkime, kad jo rezultatas atitinka Europos Sàjungos rekomendacijas. Ði informacija turi bûti susijusi su tais paèiais arba keliais produktais, kurie yra aiðkiai nurodyti pavadinime arba produkto kode arba kurie turi kità nedviprasmiðkà nuorodà. Gamintojas privalo atlikti gaminio analizæ ir atlikti bûtinus pakeitimus, kad bûtø laikomasi direktyvø reikalavimø.

Prieð iðduodant atitikties deklaracijà, produktai turi bûti tikrinami atitikties ávertinimo procedûromis, o prireikus (nes jis yra kilæs ið kitø taisykliø, produktai taip pat turi gauti gerus sertifikatus. Atitikties vertinimo procedûra pasiekiama vykdant konkreèias veiksmø sekas. Jie ið tikrøjø vadinami moduliais ir daþniausiai pasiþymi didelëmis raidëmis. Ðios sekos pasirinkimas priklauso nuo gamintojo, kuris turëtø bûti pasirinktas pagal savo nuoþiûra pagal direktyvoje ir konkreèioje prekëje pateiktas perspektyvas. Techniðkai nesudëtingø produktø atveju seka gali bûti skirta tik tam tikram elementui (pvz., A moduliui, o paþangesnëms medþiagoms tai yra procedûros (pvz., Elektros skaitiklio atveju, gamintojas gali pasirinkti modulius B + D, B + F arba H1 . Tuomet dokumentuojama veiklos eiga ir vaisiai. Gamintojas pateikia gaminiams atitikties deklaracijà „CE“ þenklu. Didelë atsakomybë, susijusi su gamintojo atitikties deklaracijos iðdavimu, atsiranda dël to, kad numatoma, jog gaminys, kuriam buvo parengti dokumentai, atitinka visus pagrindinius pageidavimus, taip pat yra tinkamas su dabartinëmis nuostatomis.EB suderinamumo sutartyse turëtø bûti pateikta papildoma informacija pagal toliau pateiktà ðablonà (kartu su 2004 m. Rugpjûèio 11 d. Infrastruktûros ministro potvarkiu, kai statybos produktø atitikties deklaravimo metodai ir jø þenklinimo konstrukcijos þenklu sistema:1. Unikalus produkto identifikatorius - numeris XXXX2. Gamintojo pavadinimas ir adresas ir, jei reikia, jo ágaliotas Europos atstovas3. Ði atitikties deklaracija pagrásta visa gamintojo (arba montuotojo atsakomybe.4. Kas yra deklaracijos objektas - produkto identifikatorius, kuris leis prireikus atkurti jo turiná - pridëti nuotraukà5. Pirmiau apraðyta ðio pareiðkimo tema yra naudinga su atitinkamais Bendrijos teisës aktais (sàraðas.6. Nuorodos á specifikacijas arba nuorodas á darniuosius standartus, kuriems pateikiama deklaracija7. Jei reikia, áraðykite ásikiðusios notifikuotosios ástaigos duomenis ir iðdavë sertifikatà8. Kita papildoma informacija, tokia kaip: kurio vardu buvo pasiraðytas pavadinimas, iðdavimo laikas ir vieta, pareigos, pavadinimas ir paraðas.Iðdavus atitikties deklaracijà, gaminys gali gauti CE þenklà. Ðio þenklo buvimas ant produkto pakuotës rodo, kad jis atitinka ES direktyvø reikalavimus. Juos domina uþduotys, susijusios su sveikata ir aplinka, naudojimo saugumas, taip pat nustato pavojus, kuriuos gamintojas turëtø paðalinti. Jei gaminiui taikomas atitikties vertinimas ir jis neturi atitikties deklaracijos, jis negali bûti pateiktas rinkai arba bûti paskirtas naudoti Europos Sàjungos vietoje. Deklaracijà rengia gamintojas arba, jei jis gali ásisteigti uþ Europos Sàjungos ribø, jo ágaliotasis Europos atstovas.