Blogo margono palikuonis

Paprastai kiekviena santuoka pradeda svajoti apie dviejø asmenø santykio iðplëtimà su kitu ðeimos nariu. Jei ilgà laikà dedamos pastangos nesuteikia jokiø pageidaujamø rezultatø, turëtumëte ieðkoti problemos prieþasèiø. Kuo greièiau pradësime nevaisingumo gydymà, tuo labiau mes turime galimybæ laukti norimo palikuonio.

https://bl-mask.eu/lt/

Nevaisingumas yra liga, kuri gali bûti iðgydoma, tuomet mes negalime ákalinti. Yra þinoma, kad svarbiausias moters ciklo etapas, kuriuo ji gali pasiekti apvaisinimà, yra vaisingø dienø bûklë. Ir daugeliui moterø ðis veiksnys yra ðvelnus suprasti. Problema pablogëja, kai mes einame naudotis nereguliariomis menstruacijomis. Asmeniui sunku ávertinti, kada atsirado ovuliacija. Apie tai bûtina kuo greièiau praneðti ginekologui. Jis atliks interviu su pacientu ir teiks patarimus. Nevaisingumo gydymas pradedamas atliekant keletà pagrindiniø bandymø, esanèiø kiauðintakiø USG. „Tubal“ atotrûkis yra pagrindinis klausimas. Visos okliuzijos sukelia uþdegimà, ty bakterijas ir ligas. Kiauðintakiø periodà taip pat veikia operacijos, abortai ir negimdiniai nëðtumai. Svarbus yra ir intrauterinis kontraceptinis prietaisas. Nevaisingumo prieþastis gali bûti ir hormonø ekonomikos sutrikimas. Bet kurio hormono lygis gali bûti nenormalus, o tai blokuoja ovuliacijà. Ligos, kurias pacientas taip pat yra labai svarbus. Daþniausiai jie yra skydliaukës sutrikimai, didelis antsvoris, policistiniø kiauðidþiø sindromas, ribojantis lieknëjimas ar ilgalaikis stresas. Þmonëms pirmiausia tiriama spermos grupë. Patikrinkite, ar sperma yra tinkama struktûra ir veikla, ir (arba kiekis yra suderinamas. Infekcijos metu gali bûti paþeisti vëþio deferenø ar sëklidþiø defektai, kurie gali sukelti sunkø spermatozoidø brendimà arba netgi visiðkai jø nebuvimà. Gydymas yra daugiau apie visø cistø, myomas ar varikoziniø venø gydymà. Taip pat turëtumëte patikrinti galimus reprodukciniø organø statybos trûkumus. Yra sunkiø atvejø, kai nevaisingumo prieþastys neþinomos. Tai vienintelis pasiûlymas porai, kuri mëgsta bûti lengvai apvaisinta.