Centrinis dulkio siurblys univac

Jis neslëps, kad gydytojo darbas yra viena ið labiausiai matomø profesijø. Kiekvienà dienà jie valdo savo sveikatà ir tûkstanèiai þmoniø negali padaryti klaidos, nes jis gali bûti blogas.

Þinoma, kaip ir prieð kelerius metus, gydytojai turëjo bent tà patá uþdaviná: gydyti savo pacientus, tik dabar su geleþinkeliais, jø pareigos nëra sutrumpintos - turëti kasos aparatà arba pereiti prie paciento kompiuterinës paslaugos. Ðiø pokyèiø pabaiga yra gana ðlovinga, nes jame pripaþástama pernelyg didelë uþduotis sumaþinti pilkàjà zonà ir ávesti kompiuterizacijà á medicinà, kuri duoda daugybæ pliusø. Taèiau, ypaè vyresnio amþiaus þmoniø gydytojams, tai yra átempti dalykai, kuriuos jie daþnai turi mokytis nuo nulio.

Gydytojo kasos aparatas yra didelë problema atskirai pradedant. Jie niekada anksèiau nepriëmë tokio baldø, ir ðiandien jø tarnyba jiems buvo reikalinga. Gydytojai, valdantys savo biurus, privalo naudoti kasos aparatus, kitaip jiems gali bûti taikomos grieþtos nuobaudos. Senyvi ponai ar ponios, kurios naudojasi SMS siuntimo problemomis, þinoma, daþnai kontakto su tokiu kiekiu pradþioje patiria didelá stresà prieð pareiðkëjà. Laimei, jiems svarbu uþsiregistruoti dideliems kursams, rengiantiems kasos paslaugas. Maþa fiskalinë suma renkama medicinos pramonei & nbsp; novitus nano. Jis yra tinkamas, mobilus ir prieinamas.

Kita problema yra pacientø aptarnavimas kompiuteriu. Vis daugiau centrø pradedama programinë áranga, á kurià gydytojai turi ávesti visà interviu su pacientu, jam paraðytus vaistus, ir tada jie vis dar atsako uþ receptø ir atleidimø spausdinimà. Maþiems gydytojams tai nëra problema, nes jie yra susipaþinæ su kompiuteriais. Sunkesnë padëtis senajai kartai, kuri niekada negalëjo dirbti su kompiuteriu, ir staiga jie turi palaikyti pacientà. Þinoma, sveikatos centrai per kelias dienas treniruojasi dabartiniame skyriuje, o ne kompiuterizuotiems - jie gali bûti gana nedaug. Praktika puikiai tinka ir po ðio etapo gydytojai sprendþia ðià „juodàjà magijà“, bet ið pradþiø jie tikrai patiria nepatogumø.