Centrinis dulkio siurblys

Statant namà ar atliekant renovacijà verta paminëti naujà vakuuminæ sistemà. Tada yra geras, geras ir atviras darbuotojams bûdas siurbti kambarius. Centrinis dulkiø siurblys neuþterðia namø aplinkos, be to, kûno tvarkymas nëra didelis ir sunkus. Kaip veikia centrinis dulkiø siurblys?

Visas árenginys pakyla: dël centrinës, parduotuvëje, kur sukuria variklá ir dulkiø konteinerá, ið siurbimo vamzdþiø ir siurbimo lizdø. Verta pradëti pristatymà ið siurbimo centro, kuris valdo dulkiø siurblá. Prie siurbimo lizdo pritvirtinama lanksti þarna, kuri nëra nepakeliama ir yra apie 10 metrø (ilgis tikriausiai yra turtingas. Nuo dulkiø ëmimo centrø per siurbimo vamzdþius, esanèius sienose, grindyse ar lubose, jis perduodamas centriniam asmeniui, kur patenka dulkiø talpykla. Svarbaus árenginio veikimas nëra sudëtingas. Jis skaièiuojamas, kai rezervuaras iðtuðtinamas dulkëmis, o tai yra 3–5 kartus per metus, priklausomai nuo sistemos veikimo, taip pat keièiantis filtrais.

Kada yra geriausias sprendimas centriniam siurbimui?

Toks surinkimas geriausiai atliekamas statant namà. Ir, jei reikia, sistemà galima statyti net ir naudojant pastatà. Taèiau bûtina atsiþvelgti á atnaujinimo poreiká. Centrinis dulkiø siurblys gali bûti árengtas atskirai. Siekiant sumaþinti vienkartines iðlaidas, visa asamblëja gali bûti suskirstyta á du etapus. Statant namà, galite paruoðti vamzdþiø árengimà. Prieðingu atveju arba baigus statybà, ádëkite siurbimo lizdus ir centriná menà. Taèiau, kai trûksta ágûdþiø ar laiko stokos, tai gali padaryti specialistas.

Ar verta investuoti á pirmàjá dulkiø siurblá?

Centrinë vakuuminio valymo sistema yra lengvas sprendimas. Ðis dulkiø siurblys yra ðiek tiek sunkus, nes centrinis blokas yra sumontuotas toliau nuo gyvenamøjø patalpø, o tai reiðkia, kad negalite iðgirsti dulkiø siurblio triukðmo. Negalima patirti dulkiø ore, dulkës nepadidëja, nes kûnas ið karto paðalina dulkes ne namuose. Be to, dulkiø siurblys yra silpnas, nes jis atsparus, bet su lanksèia þarna ir antgaliu. Ði dulkiø siurbimo padëtis yra dar labiau prieinama. Patogumas ir saugumas yra svarbûs visiems, ypaè þmonëms, turintiems sveikatos problemø.