Darbuotojo priethiuros skaieiuokle 2016

Vienas ið graþiausiø tipo veiksmo elementø yra laikas ir bûdas já efektyviausiai naudoti, kai mes galime. Jis taikomas ne tik socialiniam gyvenimui, bet ir jûsø karjerai, kuri mus iðlaisvina. Kaip mûsø individualaus verslo árodymas, stengiamës uþtikrinti, kad visos jos struktûros funkcijos bûtø tinkamai pagamintos ir maþiausiai laiko praradimo. Tokiomis akimirkomis verta pamàstyti apie techninæ plëtrà ir turtingus sprendimus, kuriuos kiekvienà dienà mums patikëti.

Mibiomi PatchesMibiomi Patches - Naujoviški gabalai, skirti prarasti nereikalingus kilogramus!

Efektyvus laiko valdymas yra restoranas, kuris yra dvigubai svarbesnis nei grupëse. Restoranas vaidina paprastà veidà ir iðvaizdà, susisiekdamas su klientu, taip pat tinkamai paruoðtà paslaugà, kuri tarnauja skaniu patiekalu. Maisto skonis visada praranda vietoje, kai turime laukti, kol jis bus per ilgas. Todël verta investuoti á tinkamà programinæ árangà, kuri supaprastina visà mûsø virtuvës logistikà. Todël reikëtø apsvarstyti tokias sistemas kaip gastro pozityvioji programa. Tada taip pat yra mobilioji programa, taip pat virtualios priemonës, leidþianèios valdyti mûsø parduotuvæ tinkamai valdydami. Jo pranaðumus galima pastebëti jau uþsakant, kuris automatiðkai patenka á virtuvæ be padavëjo ásikiðimo. Priklausomai nuo ðio restorano valdymo árenginio konfigûracijos, mûsø uþsakymø praneðimai gali bûti iðorëje. Kurjeris, pristatantis maistà á telefonà, þinos apie kità kursà, kol jis gauna rekonstrukcijà ir gauna uþsakymà. Todël laiko taupymas yra pagrindinë prieþastis, kodël reikia ádëti ðiek tiek ðvieþumo áprasto sunkaus darbo, vedanèio á nedidelæ gastronomijà.

Leiskite klientams jaustis, kad jie yra pagrindiniai jûsø verslo herojai. Parodykite jiems, kad rûpinatës savo klimatu ir lengvai patiekite jiems valgá, nei jie ásivaizduoja. Visà veiksmo atlikimo procesà galësite sekti vëliau ið kai kuriø patalpø, net ir patalpose. Bus galima analizuoti kiekvienà elementà - uþsakymà, ágyvendinimà, finansus, patiekalus ir papildomas pastabas. Verslo kontrolë taps maþiausia problema. Privalumai bus naudojami ne tik klientams. Tobulindami restoranà darbuotojai bus ypaè patenkinti. Dirbdami, kad apgintumëte save stipresná nei bet kada. Investuodami á technologijas, apeinsite savo konkurentus.