Deveto drabuthio gamintojas

Praëjusá ðeðtadiená pristatytas naujausias vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos ðou. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie reikalavo patikrinti, kà dizaineriai sukûrë pritaikydami sezonà. Tarp auditorijos galëtume netgi identifikuoti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas pasirodymas buvo artimiausias ir viskas baigësi be jokiø kliûèiø. Tokiu bûdu galëtume pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø vaidmuo buvo grindþiamas visiðkai lygiais ir erdviais audiniais su aukðtos spalvos spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai geriausiai atitiko erdvius, spalvingus maxi sijonus, pagamintus ið nërimo. Be to, jie buvo malonûs su nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pintinëmis ir iðsiuvinëtais bikinais. Dar visai neseniai, dizaineriai pasiûlë moteriðkoms pyntoms skrybëlëms su sveikomis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir patraukliomis gëlëmis.Po ðou baigësi ypaè ðiai progai sukurtos graþios vestuviø kûrinio aukcionas. Suknelë buvo mokama asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, maþiau sveikø drabuþiø buvo parduota ið sveikiausio rinkinio. Pajamos, surinktos ið ðio pardavimo, bus pateikiamos ðeimos namuose. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius labdaros ir taikius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai pardavë savo prekes, o tada aukciono objektas buvo net apsilankymas konkreèioje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija ateis á verslà geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas turi internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø prieinamos atvirkðtinës kolekcijos nei stacionariame pelne.Mûsø paèiø drabuþiø kompanija yra viena didþiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Visoje ðalyje yra nemaþai gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, daugiausia daugelio siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kaskart, pavadinimu, vyksta kolekcijos bendradarbiaujant su pirmaujanèiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos, be abejo, yra energingai sëkmingos, taip pat iki parduotuvës paleidimo, norinèios anksti ryte patekti á dideles eiles. Ðios kolekcijos yra iðleistos ðià dienà.Dabartinio pavadinimo rezultatus nuo daugelio metø plaèiai ávertino vartotojai, taip pat ir nugaroje, ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepaminëja daugelio jo gautø apdovanojimø, kurie teigia, kad pelnas yra tinkamiausia vertë.

Perþiûrëti mûsø parduotuvæ: Apsauginiai drabuþiai, vienkartiniai