Didinti atsisiuntimo naduma

„Enova“ programa yra ERP komanda, skirta ámonëms, kurios planuoja pagerinti savo veiklos efektyvumà.Programa papildo savo modulius, kad kiekviena kompanija patogiai pasirinktø funkcijas, kurios moka savo darbà. Programos lankstumas reiðkia, kad jie atsisiøsti maþas, maþas ir sàþiningas korporacijas ið daugelio pramonës ðakø rinkoje.

Programa bus nupirkta tam, kad konkretûs vartotojai ávestø individualius pageidavimus, ir vis tiek leidþia pritaikyti darbà prie jø mobilumo. Augant bendrovei, „enova“ programa gali bûti atnaujinta platesnëms, taip pat ir labai sudëtingoms versijoms, dël kuriø pasirenkama galimybë sklandþiai ir stabiliai plëtoti verslininkà.„Enova“ yra itin suderinama programa, kurios dëka taip pat leidþiama jà pritaikyti ir savo uþsienio filmams, taip pat ir uþsienio kalbø kompanijoms mûsø ðalies aikðtëje.„Enova“ naudotojø atsiliepimai yra geriausias programos formos ir funkcionalumo patvirtinimas. Sprendimà ðiuo metu atlieka daugiau kaip 8000 Lenkijos verslininkø. Dël to grupës kontrolës ir veiklos procesas yra daug lengviau. Programa leidþia jums atlikti pratimus bet kuriame jø rengimo etape.Sistema yra atsakinga trijose versijose: svarbu, kad po to, kai ásigijote produktà, paaukoti jà uþ savo licencijos vertæ, galite iðsinuomoti bûdà patogiai uþsisakyti arba iðsinuomoti stiliø ir infrastruktûrà.Svarbiausios rezultato savybës, jos funkcionalumas, mobilumas, þiniø moduliðkumas ir nuolatinis atnaujinimas, todël lengva iðlaikyti gamybà sklandþiai.Kokiose srityse enova programa daþniausiai sprendþiama? Pirmiausia jie atstovauja darbuotojams ir darbo uþmokesèiui, bendrajai apskaitai, CRM, prekybai, darbo eigai ir BI. Programa leidþia jums sukurti patogius posistemius, pvz., Darbuotojo darbalauká, kuris leidþia jums kontroliuoti uþimtumà, ádarbinimà, darbo laiko áraðus, deklaracijas, atsiskaitymus, HR ir darbo uþmokesèio duomenø atnaujinimà. Programa yra papuoðta pagrindiniais ir papildomais segmentais bei internetiniais kompiuteriais.Ið „enova“ programos taip pat galite já ádëti á debesá. Dël ðios prieþasties galime padidinti sistemos mastelá ir efektyvumà, geriau bendrauti su þmogumi, sumaþinti IT sànaudas net 10–20%, atvykti á antras rinkas, pridëti kitas patalpas ir vietas tam tikru momentu ir efektyviau naudoti nuotoliná darbà.