Dokumento vertimas

Atex direktyva yra Europos Sàjungos teisës aktas, kuriame aptariami reikalavimai, kuriuos turi atitikti produktai, kurie vëliau naudojami potencialiai sprogioje aplinkoje. Todël „atex“ direktyva ápareigoja kiekvienà tokio árenginio gamintojà gauti atitinkamà sertifikatà, patvirtinantá, kad technologiniai dokumentai ir indo forma atitinka grieþtus saugos reikalavimus, kuriuos ji pateikia prieð gaminius.

Direktyvoje apibrëþiami ávairûs þenklai, priklausomai nuo árangos tipo arba kaip vëliau bus naudojami. Taip pat svarbu nustatyti tinkamà sprogiosios zonos klasifikacijà. Ðá testà atlieka profesionali kompanija, turinti teisæ á gaminiø atitikties sertifikatø iðdavimà pagal atex.

Atex direktyvoje taip pat nurodomos tinkamø sprogimui atspariø árenginiø, atsakingø uþ árangos apsaugà nuo sprogimo, grupës ir darbuotojai, kenèiantys nuo kenksmingø suþeidimø, taip pat perspektyva prarasti gyvybæ.

Daugelis Lenkijos ámoniø turi teisæ perþiûrëti ir pamatyti poveiká ir áterpti sertifikatà, kad já patvirtintø atex principu. Kiekvienas, kuriam reikës ásigyti sprogimo apsauginæ árangà arba sugebëti naudoti pradinëje erdvëje, pirmiausia turi sutelkti dëmesá á tai, ar gaminys turi gerà bendràjá sertifikatà su atex.

Taèiau svarbiausia, kad kiekvienas, gaminantis tokiam tikslui skirtà árangà, privalo pateikti toká dokumentà, kaip nustatyta taisyklëje, kuri yra bûtina tokiems produktams parduoti. Dël grieþtø standartø taikymo ir patogios atrankos bendroviø, galinèiø atlikti vëlesnes apþvalgas, „atex“ direktyva ávedë poreiká labiau rûpintis produktu, kuris vëliau bus naudojamas tose vietovëse, kurios yra ypaè paþeidþiamos nelaimingø atsitikimø metu, kartu su galimais sprogimais. Todël turëtø bûti uþtikrinta, kad darbo vietø saugumas padidës ir kad pagerës. Tai gali tik teigiamai paveikti tokiø ámoniø plëtrà, taip pat paèiø darbuotojø augimà, kuris kartu susilieja á apèiuopiamà naudà.