Duomeno bazes filtras

Skystøjø filtrø rinkoje yra daug filtrø. Skirtumas tarp jø yra visø pirma gryninimo laipsnio naudojimas. Galite pakeisti, be kita ko, plyðinius filtrus, maiðø filtrus arba magnetinius filtrus.Ypaè paþymëtina, kad dël savo paèiø veiksmø, jis turi labai aukðtà valymo efektyvumà.

Magnetiniai filtrai skirti kitø medþiagø, skystø produktø, pusiau skystø produktø ið kai kuriø juodøjø terðalø valymui. Atitinkama magnetinë medþiaga suteikia galimybæ sukurti toká árenginá, kuris prireiktø pakankamai patrauklumo, taigi ir tinkamo efektyvumo.Magnetiniø filtrø naudojimas suteikiamas daugeliui pramonës ðakø. Magnetiniø filtrø paskirtis - nuo sunkiosios pramonës iki maisto pramonës.Pagrindinis magnetiniø filtrø tikslas - uþtikrinti siurblius, dozavimo maðinas ar centrifugas nuo kenksmingø metaliniø detaliø, kurie pasiekë tam tikrà gamybos eilës gaminá.Magnetinius filtrus galima taikyti keliais bûdais, priklausomai nuo atliekamos funkcijos. Galima paminëti, be kita ko, maisto pramonës neodimio filtrus, skirtus naudoti aukðto karðèio ir ferito filtruose, kad veiktø daug aukðtoje temperatûroje.Magnetinis filtras efektyviai iðskiria geriausias priemaiðas (lustai, droþlës, geleþies dulkës. Jis gali iðsivystyti aukðto slëgio árenginiuose. Jis pasiþymi paprastu prieþiûros ir valymo greièiu. Paruoðta, kad mes buvome atsparûs rûgðtims. Gali kurti programas, turinèias labai didelá klampumà.Magnetiniai filtrai efektyviai didina gamyklø efektyvumà ir tuo paèiu bute labai paprasti. Magnetinio filtro kaina nëra didelë, taèiau ji yra labai intensyvi. Verta paþymëti, kad magnetinio filtro naudojimas yra ekologiðkas.