Fiskalinis kasos aparatas nerezidentui

Ar galima parduoti kasos aparatà? Taèiau ámanoma, bet jei jis bus patikrintas ir paprastai per gamintojo paslaugø ámonæ, nes tik jie yra suinteresuoti pirkti naudojamus kasos aparatus. Populiariausi ir naudojami fiskaliniai registrai gali bûti ieðkomi tam tikro gamintojo ágaliotuose taðkuose. Mes vis tiek galime pateikti kasos aparatà á metalo lauþà. O jei kasos aparatai yra labai efektyvûs, svarbu já parduoti savo ámonei.

Nëra aiðkiø reglamentø dël regimøjø kasos aparatø, kuriuos mokesèiø mokëtojø bylos buvo susijusios su mokesèiø registrais, kurie buvo surengti ávykdþius jo ekonominá ágyvendinimà. Në viena ið taikytinø taisykliø nedraudþia mokesèiø mokëtojui parduoti naudojamo kasos aparato, kuris yra jo savybë. Tai taip pat priklauso nuo individualaus meno, kuris buvo uþfiksuotas 2012 m. Rugpjûèio 23 d. Numeriu ITPP1 / 443-662 / 12 / KM, kuriame Bydgoðèiaus mokesèiø rûmø direktorius nurodë, kad po kasos aparatø paðalinimo ið pelno ir visi nurodyti formalumai ástatymø nuostatomis, fiskaliniø kasos aparatø potvarkis mokesèiø mokëtojo vaidmeniu. Nëra jokiø kliûèiø leisti, kad kasos aparatas apraðytoje situacijoje ið tikrøjø bûtø sunaikintas ar perparduotas á kità dalá. Taèiau ágyvendinant tai atrodo, kad niekas, iðskyrus gamintojà, yra suinteresuotas pirkti naudojamà kasos aparatà. Taigi yra faktas, kad stebëjimo maðina yra konkretaus tikslo priemonë, o jos forma, veikimas, taip pat gebëjimas naudotis mokesèiø mokëtojais yra labai giliai áraðyti á kredito unijoms taikomas taisykles. Ðiø taisykliø galiojimà gali parduoti tik ágalioti vidaus gamintojai ir subjektai, kuriantys Bendrijos viduje ásigyjamus kasos aparatø ásigijimus ar importus, kuriuos patvirtino Centrinës matavimo biuro pirmininkas, kad jø siûlomi kasa atlieka mene áregistruotas funkcijas. 111 par. 6a ir kriterijai bei sàlygos, kurias jie turi mokëti. Taigi, jei mokesèiø mokëtojas nori perparduoti kitos dalies kasos aparatus, bûtø nuspræsta ðá sprendimà ávertinti ágaliota kasos tarnyba, kuri ávertins, ar kasos aparatas atitinka PVM sprendimo reikalavimus, ir galbût á já ádiegs naujà fiskaliná modulá.