Fiskalinis kasos aparatas novitus krakow

Nors verslumo praktikoje reikalingas novitus deon kasos aparatas, verslininkø skaièius yra dar didesnis, paprastai pagal dabartinius teisës aktus galima paðalinti ið dabartinio tikslo.

Dël tokio atleidimo patirti nuostoliai gali paveikti apie 100 000 Lenkijos mokesèiø mokëtojø. Nuo 2015 m. Kovo 1 d. Pareiga teikti ðias priemones, be kita ko, susijusi su mokesèiø mokëtojais, teikianèiais paslaugas automobiliø remonto, kirpyklø, kosmetikos, su mityba susijusiø paslaugø, teisiniø paslaugø, konsultacijø mokesèiø klausimais ir gydytojø klausimais. Kas ið tikrøjø nenori átraukti kasos? Be kitø dalykø, jie domisi dideliø operacijø iðimtimis. Mokesèiø mokëtojas, atliekantis darbà, atleidþiamà nuo dalyko, nereikalauja, kad jie bûtø pastebimi kasoje. Kas nenori bûti kasos aparatu: paslaugø ar paslaugø teikimas transliavimo paslaugø, interneto paslaugø, su þemës ûkiu ir gyvulininkyste ir veisimu susijusiø paslaugø, elektros, garo, dujinio kuro, vandens, esanèio gamtoje, paslaugø, susijusiø su atliekø surinkimu, iðskyrus pavojingos, paslaugos, susijusios su pavojingø atliekø surinkimu, paslaugos, susijusios su atliekø tvarkymu, paslaugos, susijusios su pavojingø atliekø apdorojimu, paslaugos, susijusios su radioaktyviøjø atliekø ðalinimu, geleþinkeliu, vieðuoju ir priemiestiniu transportu, paðto ir pasiuntiniø paslaugomis, apgyvendinimo paslaugomis, vieðbuèiø teikiamomis paslaugomis , moteliai ir sveèiø namai, telekomunikacijø paslaugos, interneto paslaugos, finansinës ir draudimo paslaugos, turto valdymo nuoma, pagalba, paslaugos, susijusios su nekilnojamojo turto rinkos ásigijimu, notarø veikla, paslaugos, susijusios su uþsakymø gyvavimo trukme, vieðojo administravimo paslaugos paslaugos, archyvai, narystës organizacijos, ámoniø siûlomos paslaugos ir eksteritorinës komandos.

Mokesèiø mokëtojai, atliekantys aukðto lygio elementus, taip pat gali bûti taikomi iðimties objektui. Teisë á paskutinæ nuotraukà atsirado dël mokesèiø mokëtojo pardavimo. Jei pirmiau minëtos veiklos apyvarta truko daugiau kaip 80% bendros apyvartos praëjusiais metais, mokesèiø mokëtojas gali tikëtis atsisakyti kasos uþ visà pardavimà.