Fiskalinis kasos aparatas

Finansinis kasos aparatas yra elektroninis árankis. Jo pagrindinë prielaida yra apyvartos ir sumø, susijusiø su mokëtinu mokesèiu nuo realaus pardavimo, registravimas. Paprastai kasos aparatai, naudojami dienos pabaigoje, generuoja tinkamà kasdieninæ fiskalinæ ataskaità. Jame nëra jokios galimybës pakeisti ðio fakto kainà á prietaisà.

Tinkamai veikiantis kasos aparatas yra labai svarbus visø bendroviø veikimui. Nepriklausomai nuo to, ar jis sujungtas su kompiuteriu, terminalu ar kaip atskiras elementas, svarbu rûpintis jo technine bûkle. Kasos aparatai bûtinai turi atitikti visus Finansø ministerijos reikalavimus. Visø pirma jie turëtø prisiminti fiskaliná modulá, klaviatûrà, ekranà ir tinkamas funkcijas. Svarbu ir tiekia grynuosius pinigus organizmui, kuris palaiko jo gamybà, net ir elektros energijos tiekimo sutrikimo atveju. Tinkamai veikiantis árenginys yra patvirtintas.Deja, kartais jis gali patekti á kasos aparato gedimà dël naujø prieþasèiø. Ðiuo atveju gali iðtaisyti tik speciali tarybos fiskaliniø kasos aparatø tarnyba. Ekspertai vertina þalos, kurià jie turi sukurti, rûðá. Jie gali susidurti su dviem sunkiomis problemomis.1. Svarbus yra mechaninis paþeidimas. Elektros gedimas, tam tikrø daliø suvartojimas. Ðiuo atveju prekë keièiama ir kasos aparatas vël gali bûti tvarkomas.2. Kitas dalykas yra programinës árangos gedimai. Rûpinkitës èia. Á árangos atmintá yra visi sandoriai, kuriuos atlieka ámonë - svarbu iðlaikyti jø galiojimà.Kasos aparatai, daþniausiai þiûrintys prekiø þenklais, yra ECR, elektroninë bilietø kasa. Ðis modelis leidþia patogiai prisijungti prie prekybos centro. Neigiamas yra prastas sugebëjimas iðplësti árenginá ir maþos konfigûracijos parinktys.Kitas gana daþnai naudojamas modelis yra POS arba elektroninë pardavimo sistema. Tai apima kompiuterinius kasos aparatus, integruotus á fiskalinius spausdintuvus.Paimkime savo kasos aparato techninæ bûklæ. Pasinaudokite aptarnavimo galimybe ir, be to, reguliarûs patikrinimai padës iðvengti nenumatytø árangos gedimø ir þalos pasekmiø.Taèiau jei toks sprendimas ávyks greitai, tuomet verta pasirinkti patikimus specialistus, kurie lengvai ir profesionaliai atliks reikiamus remontus.