Fiskalinis kasos lublinas

Jei norite patikimumo ir jûs turite atsikratyti bet kokiø problemø, susijusiø su kasos paslaugomis kartà ir visiems laikams, nelaukite. Mûsø pigiausias kasos aparatas yra sukurtas taip, kad atitiktø visus reikalavimus, kuriuos jam kelia vidutinis ir unikalus vartotojas. Jo planavimas neturëtø kelti problemø visiems, aiðkus LCD ekranas pateikia informacijà apie tai, kaip paruoðti priedà dalykams þingsnis po þingsnio.

Jame galite programuoti didþiulá prekiø kieká (skaièiuojamas tûkstanèiais. Kasos aparatas paruoðtas ryðiui su periferiniais árenginiais, pvz., Antrojo tipo kodø skaitytuvais, ir, svarbiausia, lengva sujungti su kompiuteriu. Já maitina 230V lizdas arba ámontuota baterija, kuri uþtikrins tinkamà organizavimà fone, kur nëra prieigos prie lizdo. Skirta aukðtesnëms, kai maþesnëms parduotuvëms, ji gali susidoroti su visais, net ir didþiausia uþduotimi. Jis taip pat pritaikytas eksploatuoti plaèiomis sàlygomis - neigiama temperatûra nedaro áspûdþiø dël geros eksploatavimo kokybës ir atitinkamø produktø, ið kuriø ji gaminama. Papildomas árenginio pranaðumas yra nepertraukiami praneðimai, kurie rodomi árenginio ekrane - dël to galimas kasos aparate dirbantis þmogus yra tikras planas paskutiniam ávykiui. Visos klaidos ar nepatogumai prietaiso LCD ekrane pateikiami kartu su atsitiktinëmis ir prasmingomis instrukcijomis, kaip geriausiai iðeiti ið formos. Tada yra puiki galimybë, atsiþvelgiant á tai, kad ne viskas turi bûti atliekama kiekvienà dienà. Þinoma, ji reikalavo tokiø funkcijø, kaip taikomos nuolaidos arba procentinës nuolaidos visam pozicijos gavimo arba koregavimo ar daþnai norimos atðaukimo funkcijos atðaukimui. Kasos aparatas yra atsakingas uþ spalvø galià, dirba su stalèiu, o jo gylis ir aukðtis labai lengva já nustatyti net ir labai nepatogioje vietoje. Naudota ryðio jungtis yra tradicinis jungiklis, naudojamas ðio modelio kasos aparatø grupëje. Tai nepagerina to, kad svarbiausias ðio patiekalo privalumas yra maþa kaina.