Fiskalinis novitus

Ðiuo metu, pagal svarbø ástatymà, beveik kiekvienas verslininkas, atsiþvelgiant á jo ekonominio vaidmens tipà, turëtø bûti fiskalinis kasos aparatas. Tada yra privalomas ásipareigojimas. Bet þinoti, kad rinkoje galime rasti labai originalius kasos aparatø tipus. Taigi, kà turëtume pasirinkti?

Kvito kopijaVisø pirma, ieðkodami mûsø kompanijai tinkamo kasos, turëtume surasti toká, kuris gauna gera kopijos kopijà. Reikëtø prisiminti, kad kiekvienas verslininkas kartu su galiojanèiais ástatymais privalo iðlaikyti ðá pajamø kopijø standartà iki 5 metø. Tada yra daug svarbiø dalykø, todël turëtumëte kruopðèiai galvoti apie tai, kokio tipo planuojate pirkti.

Þinoma, visi mes, kurie bent kartà sumokëjome uþ savo pirkimus, pastebëjo, kad daugelis verslininkø turi kasos aparatà, kuris iðspausdina darbuotojui skirtà kvito kopijà. Tai labai elegantiðkas sprendimas, nes kopija spausdinama ið karto ir galime tik archyvuoti. Taèiau tai atrodo sëkmingai, kai, pavyzdþiui, mes turime puikø stiliø, o klientai perka didelius pirkimus. Daþnai tai atsitinka, kad mûsø popieriaus ritinys kiðenëje bus atliktas ir jûs turite já daþnai keistis, o tai veda prie eiliø. Verta prisiminti, kad ðiuolaikiniø metodø dëka visuomet nereikia spausdinti kvito kopijos. Ðiuo metu jà galima iðsaugoti elektronine forma. Skamba neátikëtinai?

Elektroninë kopijaToks sprendimas turi daug naudos. Visø pirma, priimant sprendimà pirkti maþà kasos aparatà, dël to galima sutaupyti laiko. Mums nereikia nerimauti dël èekiø kopijø archyvavimo, ir mes taip pat neturime apie tai galvoti kiekvienà kartà, kad netyèia suteiktume klientui blogà gavimà. Tai daþnai yra ypaè stresas, ypaè naujiems nepatyrusiems darbuotojams. Verta turëti ir, apibrëþdami pirkimo standartà, taupome aplinkà.

Kodël verta pirkti maþà kasos aparatà su elektronine kopija?Visø pirma, priklausomai nuo mûsø vykdomos verslo veiklos, verta prisiminti, kad paprastai nereikës didelio fiskalinio kasos. Tokia nedidelë medþiaga yra labai praktiðka ir visiðkai veikia visø pirma ámonëse, teikianèiose ávairiø rûðiø paslaugas. Mes galime patenkinti iðlaidas, pavyzdþiui, kosmetologe ar kirpykloje. Be to, verta atkreipti dëmesá á tai, kad elektroninës kopijos dëka, popieriaus ritiniui, spausdinant áplaukoms, iðleisime maþiau pinigø. Verta þinoti, kad kopijos gali bûti nukreiptos á tolimus veþëjus.Priimdami kasos aparatø pasirinkimà, prieð priimdami galutiná sprendimà dël pirkimo, turëtume tinkamai apie tai galvoti. Ðiandien maþas fiskalinis kasos aparatas, turintis elektroninæ novito nano e kopijà, turi puikià reputacijà, o jei norëtume þinoti, koks modelis bûtinas Lenkijos ámonei, turëtume investuoti á já.