Fiskalinis spausdintuvas ir mokeseio inspekcija

Ar norite pradëti verslà? Ar norite dirbti ir ieðkoti naujø priemoniø? Atminkite, kad jei nenorite bûti iþdo pavadinime, atkreipkite dëmesá á paskutinæ perkamà árangà. Turite þinoti, kad perkant fiskalinius spausdintuvus, jie turi atitikti reikalavimus, be jø galite bûti pilnas problemø.

Daugelis kitø verslininkø tiria, kur geriau ásigyti fiskaliná spausdintuvà. Ar geriau sutaupyti daug pinigø ir pirkti internetu ir stacionariame þurnale internete. Gerai þinoti, kad norëdami sutaupyti ðiek tiek pinigø, galime patirti gilesniø kursø ir problemø, kuriø mûsø spausdintuvas neatitiks nustatytø reikalavimø. Atminkite, kad ieðkodami fiskalinio spausdintuvo galite rasti daug bendroviø, taèiau patvirtinkite, kad siûlomi spausdintuvai atliks jûsø darbà. Nepamirðkite pirkti ágaliotø platintojø kraków fiskalinius spausdintuvus. Bûtø gerai, jei pardavimo punktas taip pat teiktø prieþiûros paslaugas árenginio gedimo atveju.

Norint teisëtai þiûrëti á mokesèiø spausdintuvà, turi bûti laikomasi kitø sàlygø:

Norëèiau gauti:- fiskalinis modulis ir fiskalinë atmintis, ámontuota á kasos aparatà, todël nëra nuomonës centrinëje sistemos struktûroje, \ t- gavimo spausdintuvas,- du ekranai, uþtikrinantys nuolatiná skaitymà.

Ji turi turëti fiskalinæ atmintá, kuri egzistuoja tam tikrame inde esanèiame. Ji turi bûti integruota á pastatytà centrà su patvaria medþiaga. Fondas turi uþregistruoti ne maþiau kaip 1830 fiskaliniø ataskaitø per dienà, 200 atminties avarinio nulio nustatymo, 30 galimybiø pakeisti mokesèiø sumà. Uþbaigimo signalizavimas áraðymo metu yra bûtinas faktas. Ji turi turëti apsaugos priemones, kurios uþkirstø kelià áraðø, uþdarytø atminties áraðuose, paðalinimui. Kiekvienas fiskalinis kasos aparatas turëtø bûti apdraustas pagrindiniu antspaudu, kad jis bûtø sunaikintas, jei jis bûtø paþeistas. Maitinimo tinklo baterija, maitinimo elementas, baterija arba akumuliatorius turi priimti ne maþiau kaip 200 kvitus, skirtus spausdinti dvi dienas, nereikalaujant elektros tinklo. Jo forma turi bûti suderinta, kad negalëèiau neteisingai apskaièiuoti apyvartos ir mokëtino mokesèio sumos.