Gelethies vertimo biuras

Vivese Senso Duo Shampoo

Su senu dulkiø siurbliu susijusi problema daugiausia susijusi su alergija. Duomenys yra paskutiniai, nes dulkiø siurblys, kuris siurbia orà, atleidþia juos ið uþpakalinës dalies, áskaitant ir priemaiðas. Þinoma, pateikiami filtrai, kurie tai uþkerta kelià, bet në vienas filtras to nedaro. Ðiuo klausimu yra keletas árodytø sprendimø, o vienas ið jø turi centriná dulkiø siurblá arba centrinæ vakuuminio valymo sistemà. Bet kas tiksliai atitinka ðià tvarkà ir kaip tai rodo?

Pagrindinis stiliaus elementas yra centrinë dalis. Jis yra prijungtas prie standþiø vamzdþiø, paprastai pagamintø ið PVC, kurie prilimpa prie labiausiai montuojamø sienos sieneliø. Dulkinimas atliekamas naudojant lanksèius vamzdþius, kurie yra iðdëstyti artimiausioje sienoje. Centrinis árenginys paprastai gaunamas uþ pagrindiniø patalpø ribø, pvz., Garaþe ir jo gale yra tinkamas slëgis visiems árenginiams. Verta paþymëti, kad vieta, kur vienetas gauna bûstinæ, turëtø bûti senas ir taikus nuo gyvenamøjø rajonø. Pavyzdþiui, jei esate rûsyje, kur yra drëgmë, galbût norësite apsvarstyti papildomà oro filtravimà. Siurbimo lizdai turi bûti kraðtutinëse vietose, nes per daug durø ar baldø labai sumaþës dulkiø siurbimas. Valymo þarna, pagaminta ið minkðtos medþiagos, yra didesnë nei þinoma ið daþnai naudojamø namø dulkiø siurbliø ir visada yra apie 15 metrø. Vakuuminë ðildymo sistema turi trûkumø, kuriuos reikia apsvarstyti prieð nuspræsdami. Kai jis yra svarbus, jis reikalauja statybø, o jei svajojame já naudoti individualiame namuose, verta já iðimti dabar pastato statybos metu. Kadangi jau pastatytose vietose yra sunku rasti butà.