Ginekologija geguthes 3 d deriai

Ginekologija eina visà kelià. Vis daugiau ir daugiau originaliø gydymo bûdø ieðkoti þmogaus kûno. Vis maþiau maþiau invazinë ir dar tikslesnë. Rimta problema tarp lytiniø santykiø moterø yra gimdos kaklelio vëþys, kuris puikiai iðgydomas ankstyvame jo lokalizacijos etape.

Taèiau sëkmingai pastebëjus nerimà kelianèius simptomus, kurie gali bûti tokios ligos rezultatas, turite nedelsdami uþsiregistruoti kolposkopo specialistui, kad paðalintumëte ðià ligà. Simptomø sunkumo trûkumas gali bûti gimdos paðalinimas.

Ðis bandymas gali bûti atliekamas naudojant kolposkopà. Tai nieko naujo, kaip mikroskopas su speculum. Spekuliumas áterpiamas á makðtá su deðiniuoju centru, kad patikrintumëte reakcijà makðtyje. Ðis mikroskopas leidþia paskutiniam gauti trimatá efektà ir tuo pat metu padidina simptomà iki deðimties kartø, kad ginekologas galëtø tinkamai iðtirti makðties ir gimdos kaklelio sienà, kad bûtø atidþiai ávertintas, ar yra kokiø nors pokyèiø. Reikia prisiminti, kad jums reikia pasirengti tyrimui. Ginekologas tikriausiai nurodys pacientui, kaip elgtis prieð egzaminà. Visø pirma, ji ketina prieð savaitæ prieð planuojamà tyrimà iðlaisvinti ið lytinio kontakto ir ið ginekologinës patirties.

Moteris su kolposkopu paprastai bûna papildoma ginekologinë këdë. Ðis testas paprastai trunka nuo keliø iki keliø minuèiø. Jei galai kelia grësmæ, ginekologas gali uþsisakyti gimdos atkarpà, tuomet turësite baigti gerà fizinio aktyvumo laikotarpá, nes jausmas bus stiprus nemalonus diskomfortas. Ergonominiai parametrai yra svarbûs ðios priemonës sëkmei, nes tai yra darbo árankis.