Gofino kasos aparato apareigojimas

https://neoproduct.eu/lt/ecoslim-veiksmingas-plonas-figura-per-trumpa-laika/

Vykdome parduotuvæ, kurioje apyvarta registruojama kasoje. Labai daþnai klientai nori mokëti uþ ásigytas prekes uþsienio valiuta, paprastai eurais. Ar kasoje esantis registras yra papildomas?

Sutartyje su menu. 111 par. PVM ástatymo 3a punkto 1 papunktyje, apskaitos tvarkymas naudojant kasos aparatus, PVM mokëtojai privalo ið bet kurio pardavimo padaryti fiskalinio èekio arba sàskaitos faktûros iðraðà ir abu iðduoti spausdintà dokumentà klientui.

10 paragrafo 1 dalyje. 1 punkto 14 papunktis dël techniniø sàlygø, taip pat kaip ir § 8 paragrafe. 1 kasos aparato reglamento 14 punkte, kuriame pateikiami duomenys, kurie turëtø bûti gaunami ið fiskalinës sàskaitos, privalome reikðti, kad valiuta, kurioje buvo uþregistruotas pardavimas, bent jau uþ visà bendrosios pardavimo sumà.

Taèiau pagrindiniai kriterijai ir techninës sàlygos, kurias registracijos kasos aparatai nori atitikti, yra áraðyti reglamento 2 straipsnyje dël techniniø sàlygø.

Taigi, mokantis § 14 para. Ðio reglamento 1 punkte numatyta, kad á interesø programà parduodama programa turëtø apimti funkcija: leisti mokesèiø mokëtojui keisti valiutos, kurioje buvo uþregistruotas pardavimas, pavadinimà, ty jo santrumpà, ir ið anksto programuoti nurodytà pakeitimà ávedant pakeitimo momentà ir laikà; iðsaugoti pardavimø apskaitos pradþios datà ir laikà savo valiuta fiskalinëje atmintyje ir vis dar perskaièiuokite bendrø pardavimø sumà á kitas valiutas, konversijos rezultatas ir valiutos keitimo kursas bei mokëjimas turi bûti átraukti á fiskaliná kvitus su fiskaliniu logotipu su valiutos logotipu ; perskaièiavimas turi bûti atliekamas ne maþiau kaip ðeðiø deðimtøjø tikslumu ir konversijos rezultatas turi bûti suapvalintas iki dviejø skaièiø po kablelio.

O uþsienio valiutos pavadinimø santrumpai paþymëti naudojami Lenkijos nacionalinio banko naudojami pavadinimai.

Todël, jei mokesèiø mokëtojas ketina parduoti prekes vartotojams, kurie moka vertæ uþsienio valiuta, ið esmës turi turëti fiskaliná kasà, aprûpintà vaidmeniu, kuris pakeis valiutø kursà.

Ið klausimo apraðytos formos galima daryti iðvadà, kad ásigytø prekiø kaina turi bûti laikoma eurais tuo laikotarpiu, kai sutarèiø vertë bus rodoma zlotu. PVM reglamentuojantys reglamentai nereglamentuoja, koks valiutos kursas turi bûti taikomas zloto sumai paversti eurais.