Grynojo pinigo kasos arba bruto riba

Kasos aparatas, þinomas kaip kasos aparatas, kaip automobilis, nori bûti suderintas su periodine perþiûra. Ðiuo atveju ði perþiûra turi bûti atlikta ne vëliau kaip praëjus dvejiems metams nuo neseniai atliktos perþiûros ar fiskalizacijos. & Nbsp; „Krakow“ kainos kasos perþiûra svyruoja nuo 100 PLN iki 200 PLN su prieiga.

Ápareigojimas perþiûrëti kasos aparatus atsiranda ið teisingø veiksmø. Dvejø metø finansinës kasos perþiûros laikotarpio teisinis pagrindas yra § 7 dalis. 1 punktas 6 kartu nuo 16 paragrafo 1 dalies. Finansø ministro 2008 m. Lapkrièio 28 d. Nutarimo Nr. 1 dël kasos aparatø naudojimo sàlygø. Kartu su teise, ir tiesiogiai ið 61 straipsnio 3 k.k.s veiklos ar nesavalaikis veiklos perþiûros kasos nuostatø yra apibrëþiamas kaip nenormalus Registracijos Knygos ir grasino Atleidimas nuo bauda bausmës uþ baudþiamàjá nusiþengimà mokesèio. Taèiau pigesnë alternatyva kas dvejø metø perþiûrai yra perkelti jà kasmet. Pateikdami kasos aparatø perþiûrà, taip pat turëtumëte nustatyti tinkamà laikà, pagrástà Mokesèiø kodeksu. Pagal menà. 12 § 3 ðio ástatymo nustatytos Majø terminai vyksta paskutiná mënesio dienà, kuri atitinka pirmos dienos terminà, o jei tokia diena per mënesá nebuvo moderni - nauja diena per pastaràjá mënesá.

Ápareigojimas priþiûrëti kasos patikrinimo datà tenka fiskaliniam kasos skyriui. Savininkas turëtø informuoti technikos specialistà apie bûtinybæ sukurti tokià perþiûrà per dvejus metus nuo naujo patikrinimo. Kasdien, per 5 dienas nuo fiskalinio kasos savininko praneðimo dienos, kasos tarnautojas turëtø atlikti privalomà kasos aparato techniná patikrinimà (kasos aparatø ástatymo 31 straipsnio 4 dalis.

Apþvalga techninës bûklës kasos turëtø patikrinti visø pirma: visø panaudotø plombø ant pinigø, bûsto bûklæ, áskaitomai fiskalinæ programà, darbo, teisingà veikimà, atminties bûklæ ir baterijos bûklæ bûklæ.Siekiant iðvengti mokesèiø inspekcijos nuobaudø, mokesèiø mokëtojas turëtø patikrinti kasos patikrinimo datas.