Idplovimo metalurgija

Ðiuo metu metalurgija yra sritis, kuri ne tik apdoroja plastiko formavimà ir formavimàsi, bet ir analizuoja struktûras makro klasëse. Ðis ápareigojimas paprastai vyksta metalografiniais mikroskopais.

Mikroskopija yra sritis, kuri pasirodë keletà ðimtø metø. Taèiau tik palyginti neseniai ávairiø tipø mikroskopai pradëjo bûti metalurgija. Naujuose etapuose jie yra bûtini knygoje su inþineriniais straipsniais. Ðiuo metu metalurginiai mikroskopai labai bûdingi ðiai srièiai, kurie, be kitø dalykø, naudojami metalo defektø ir jø pasiekimø iðbandymui. Tai vaizdavimo technika, kuri yra pastatyta ant nepermatomø pavyzdþiø. Metallografiniai mikroskopai apima, be kita ko, elektroninius mikroskopus, kurie leidþia atkreipti dëmesá á atominës stadijos struktûras ir maþesnio didinimo ðviesos mikroskopus. Pastebimai, atliekami naudojant ðias priemones, yra labai svarbûs, nes dël to mes galime rasti naujà tipo mikropraþus medþiagoje arba jø inicijavimà. Galima apskaièiuoti fazës dalá, taip pat nustatyti tikslias fazes. Dël to mes galime ávertinti ir skaièiø, ir átraukimo bûdus, ir daugelá kitø svarbiø komponentø, nuo metalurgijos matymo. Pavyzdþiui, daþnai mikroskopinës naujai sukurtos medþiagos stebëjimai leidþia giliai stebëti medþiagos struktûrà, todël ilgainiui mes galime uþkirsti kelià daugeliui nepageidaujamø nesëkmiø.

Metalografiniø mikroskopø naudojimas yra labai svarbus, nes dël to mes jau galime aptikti medþiagø trûkumus. Taèiau nepamirðkite, kad tvarkyti tokio tipo árangà yra sunku. Dël dabartinës prieþasties, tik kvalifikuoti þmonës turëtø turëti patirties.