Ikimokyklinio vaiko auklejimas

ATEX direktyva yra dokumentas, kurio svarbus projektas yra vertas prieð sprogimà nykstanèiø zonø. Ði informacija priskiriama visiems prietaisams ir apsaugos sistemoms, kurios gali sukelti metano ar anglies dulkes natûralioje ar netiesioginëje sistemoje. Ði informacija yra labai svarbi, pavyzdþiui, kasykloms, kur tai yra daug platesnë sprogimo rizika.

Tai reiðkia, kad aptariamø prietaisø srityje yra netiesioginiai reikalavimai. Taèiau reikia prisiminti, kad tai yra bendrieji norai, kuriuos galima iðplësti kitomis medþiagomis. Taèiau reikia nepamirðti, kad iðsamûs reikalavimai neprieðtarauja patarimui.Pats atex prieþastis - bûtinybë patikrinti ir paþenklinti prietaisà arba apsauginæ sistemà, atsiþvelgiant á patvirtinimus su saugos reikalavimais. Taip veikia praneðimo ástaiga, o visi prietaisai turi bûti dekoruoti CE judëjime, kuris turëtø bûti atviras visiems. „CE“ þenklas turi átakos naudojimo saugai, sveikatos apsaugai ir aplinkos apsaugai.Be to, „Ex“ þenklinimo etiketëse turëtø bûti pateikti indai ir apsauginiai metodai, ty specialus sprogimo apsaugos þenklas.Tiek prietaisai, tiek apsauginës sistemos, veikianèios ir (arba veikianèios vietovëse, kurioms gresia metano ar anglies dulkiø sprogimas, turëtø bûti atliekamos laikantis techniniø þiniø. Jis atliekamas analizës platformoje dël galimø suþalojimø darbo metu. Ðiuo bûdu reikia atlikti tiek kasdienius, tiek ir elementus.Prietaisai, apsaugos sistemos, dalys, mazgai turi bûti gaminami ið tokiø produktø, kuriø jokia sistema negali prijungti prie uþdegimo. Tai reiðkia, kad jie negali bûti degûs ir negali sprogioje aplinkoje chemiðkai reaguoti. Jis reikalauja, kad jos jokiu bûdu negalëtø paveikti apsaugos nuo sprogimo. Jie nori bûti pasiryþæ rûdyti, taikyti elektros energijai, mechaniniam stiprumui ir temperatûros poveikiui.Galiausiai ATEX direktyva, visø pirma, yra vertinga augti ir þmoniø sveikatai.