Kasos aparatas fp 600

Ateities momentai, kuriais finansiniai árenginiai yra privalomi pagal potvarká. Jos yra elektroninës priemonës, naudojamos apyvartai registruoti ir mokesèiø sumai, mokëtinai ið maþmeninës prekybos. Dël jø trûkumo verslininkui skiriama didelë finansinë bauda, kuri aiðkiai virðija jo átakà. Niekas nenori atsidurti patikrinime ir ágaliojimuose.Daþnai ji susilpnina, kad ámonë yra sukurta labai subtilioje erdvëje. Savininkas savo praneðimus siûlo statyboje, o gamykloje jis ið esmës juos saugo, todël vienintelë laisva erdvë yra ten, kur gaunamas stalas. Tada lëðos yra lygiai taip pat bûtinos, kai sëkmingai vykdoma didelë komercinë erdvë.Tas pats pasakytina ir apie þmones, kurie dalyvauja ðioje srityje. Sunku ásivaizduoti, kad pardavëjas plaukioja su didþiuliu fiskaliniu kasos aparatu ir visomis atsarginëmis priemonëmis, reikalingomis jos aptarnavimui. Taèiau rinkoje atsirado neðiojami fiskaliniai árenginiai. Jie turi maþus dydþius, patvarias baterijas ir sunkiasvoriø aptarnavimo paslaugas. Forma primena paskolø sutarèiø naudojimo terminus. Tai suteikia jiems didþiulá sprendimà aptarnauti patalpose, taigi, pavyzdþiui, kai turime eiti á klientà.Finansiniai árenginiai yra ir yra svarbûs patiems pirkëjams, bet ne tik verslo savininkams. Spausdintame kasos aparate klientas privalo pateikti skundà dël ásigytos paslaugos. Krizës atveju ðis fiskalinis tekstas yra vienas ið mûsø pirkimo árodymø. Tai taip pat yra árodymas, kad verslo savininkas valdo teisinæ energijà ir iðleidþia mokestá uþ parduotas prekes ir pagalbà. Kai gausime galimybæ, kad parduotuvëje esantis kasos aparatas bûtø atjungtas arba nenaudojamas, mes galime kreiptis á biurà, kuris imsis reikiamø teisiniø veiksmø savininko atþvilgiu. Jis susiduria su didele bauda ir daþniau net galvoja teisme.Dël fiskaliniø priemoniø savininkams lengviau patikrinti materialinæ situacijà ámonëje. Kiekvienos dienos pabaigoje spausdinama kasdieninë ataskaita, o mënesio pabaigoje turësime galimybæ iðspausdinti visà ataskaità, kuri parodys mums, kiek tiksliai mes uþdirbome pinigus. Dël ðios prieþasties mes galime lengvai patikrinti, ar bet kuris ið darbuotojø neatsiþvelgia á savo pinigus ar tiesiog ar mûsø sistema yra ðilta.

Dr Farin Man

Pigiausi kasos aparatai Krokuvoje