Kasos aparatas ir fiskalinis spausdintuvas

Remiantis Finansø ministro 2014 m. Lapkrièio 4 d. Potvarkiu dël kasos aparatø, kai kurie paslaugø teikëjai susidûrë su dilema dël to, ar geresnis jø vaidmuo yra kasos aparatas ar fiskalinis spausdintuvas. Iki ðiol daugelis mokesèiø mokëtojø, kurie valdo verslà fiziniø asmenø darbui, buvo nutraukti nuo paskutinio ásipareigojimo.

Ji elgësi su vairuotojais, gydytojais, teisininkais, kirpëjais, kosmetologais, vulkanizatoriais, taip pat su maitinimo paslaugomis. Ribinë vertë, kuri atleidþiama nuo prievolës uþregistruoti elektroninæ apyvartà, vis dar yra 20 000. Pasak ministro, naujasis reglamentas leis apriboti tikrosios apyvartos apimties slëpimà ir tà patá sumaþinti pilkàjà zonà.Fiskalinis kasos aparatas skiriasi nuo spausdintuvo, nes pirmasis yra visiðkai nepriklausoma áranga, kurià valdo pardavëjas, ir paliekama vykdyti visø rûðiø verslo ar paslaugø veiklà. Jo bazë (PLU laikoma viduje. Tokia pati priemonë egzistuoja ir paslaugø teikëjams, maþoms ir maþoms parduotuvëms. Tuo paèiu metu jis gali dirbti daugiaaukðèiuose komerciniuose objektuose ir yra labiau rekomenduojama sistemos kasa, kuri veikia atskirai arba yra pardavimo sistemos ðalis. Kasos aparatø privalumai taip pat yra maþos pirkimo iðlaidos, puikus pasirinkimas, pvz., Neðiojamieji. Trûkumai yra ðie: nëra prieigos prie atsargø lygio tiesiogiai ið árankio, nëra galimybës naudoti sudëtingas nuolaidø sistemas ir iðraðyti PVM sàskaitas faktûras.„Novitus bono e fiskalinis spausdintuvas“ negali dirbti vieni, jis nori bûti prijungtas prie kompiuterio, todël jei já priimsime, pasirûpinsime. Jà naudoja bet kuri kompiuterio programa, kuri jà valdo naudodama RS-232 arba USB sàsajà. Duomenø spausdintuvai daugiausia skirti dideliems maþmeninës prekybos tinklams, turintiems didelæ prekiø duomenø bazæ (net deðimtys tûkstanèiø produktø. Kiti trûkumai, susijæ su ðiais árankiais, paraðanèiais tà paèià galimybæ iðraðyti PVM sàskaitas faktûras ir vëliau suprasti saugojimo laikotarpá, ir ligos yra ideali pirkimo kaina ir norima kompiuterinë knyga.