Kiaulienos pjaustymas skiriasi

Puikios kiaulienos pjaustymo ar paèios jautienos skiltelës paslaptis yra jos gera struktûra. Jis kvieèia, kad mësà ásigytø ne tik vienintelis stilius, bet ir trapus, ðvarus ir paruoðtas, jums reikia duoti jam gerà storá, o gal net lygumà.

Mësos mësos nupirkimas nereikalingas paprastame namø ûkyje, kuriame reikia susmulkinti kiaulienos mësà kartà per kelias dienas, ir tas pats reikalingas pirkimas uþ gastronomines akimirkas, kuriose kiekvienà dienà ruoðiami daug mësos gabalø.

Mago smulkintuvas suprojektuotas taip, kad mësà susmulkintø á visiðkai plokðèius, tolygiai susmulkintus krapus. Dël ðios prieþasties visas pjaustymo dydis yra susmulkintas á toká storà sluoksná, kuris yra labai svarbus skonio ar kepimo skoniui. Restoranuose, kuriuose patiekiami daug kiaulienos gabaliukø, arba delikatesø biuruose, kur kasdien ruoðiami paruoðti kiaulienos pjaustymai, kateris yra privaloma pirkti. Taèiau tai yra gera investicija, nes dëka ðio elektrinio prietaiso nereikia ásidarbinti darbuotojo pjaustyti. Tiesiog ádëkite kûno dalá á reikiamà prietaiso vietà, o po keliø sekundþiø nuimkite já kruopðèiai.

Gastronomijoje elektriniai prietaisai daþnai yra klaidingi, kurie pagreitina patiekalø susidarymà dël jø trumpo ir paruoðto apdorojimo ir susiskaidymo. Jis neslëps, kad, ruoðiant krapus, daug laiko ne apie kepimà, kepimà ar virimà, bet apie kûno paruoðimà kepti. Kai kiauðiniai ruoðiami daug, verta paminëti prietaisà, skirtà padëti mums dirbti, ir pagreitinti visà patiekalø kûrimo procesà Jûsø patogumui.