Lemonada drabuthio gamintojas

Praëjusá ðeðtadiená buvo padaryta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kokie dizaineriai bus ruoðiami artëjanèiam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Ðou buvo smulkiau iðsiaiðkinta, o visa vyko be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jiems buvo naudojami tik stiprûs ir erdvûs audiniai su geromis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai buvo labiausiai suinteresuoti erdviais, spalvingais maxi sijonais, sukurtomis nërimo metu. Be jø, jie taip pat dþiaugësi nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su briaunomis ir siuvinëtais bikini. Maþiems drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su ádomiomis þiedinëmis sankryþomis, papuoðtomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po ðou buvo sukurta graþioji vestuviø suknelë, kuri buvo parengta papildomai prie ðios galimybës. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, aukcione buvo parduoti kai kurie sveikiausio rinkinio drabuþiai. Ið paskutinio pardavimo gautos pajamos bus pervestos á ðeimos namus. Pabrëþtina, kad bendrovë mielai remia ávairias geras ir sveikas akcijas. Jos savininkai pakartotinai pardavë kitas medþiagas, o kai pardavimo objektas buvo netgi paèiø gamyklø apsilankymas.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija ateis á namus dabar geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad pavadinimas planuoja ásteigti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø nuspræsta, ar ne, o ne stacionariuose parduotuvëse bûtø surenkamos atvirkðtinës kolekcijos.Ðeimos drabuþiø þenklas yra tarp kai kuriø didþiausiø drabuþiø gamintojø kampe. Visoje ðalyje yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, daugiausia daugiausiai geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ði bendrovë yra kolekcija, bendradarbiaujant su konkreèiais lenkø dizaineriais. Ðios kolekcijos yra labai populiarios, kad net iki parduotuvës ákûrimo ryte pasirengæ þmonës pasirodë ilgose eilëse. Ðios kolekcijos vyksta vienà dienà.Ðio vardo galai daugelá metø yra labai populiarûs tarp vartotojø, taip pat ir pasaulyje, ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie daugybæ jo gautø apdovanojimø ir tai, kà jie sako, kad rezultatai yra geriausios kokybës.

Þiûrëkite savo parduotuvæ: medicininës aprangos vienkartiniai varikliai