Matavimo arangos nuoma

„BagProject“ yra elektroninës komercijos verslas, teikiantis saugojimo veþimëlius, baziniø stalø, kelioniø lagaminus, pirkiniø veþimëlius, kuprines ir ratus. Visi parduodami produktai yra pagaminti ið aukðèiausios kokybës þaliavø. Jø paslauga yra skaidri ir estetiðka. BagProject gali susitikti su profesionaliø specialistø komanda. Ðiuo metu parduodami produktai dþiugina juos su jø modernumu ir patogumu. Siûlomiems veþimëliams, kuprams ar stalams bûdingas didelis atsparumas. Jei uþsakymai virðija 200 PLN, pristatymas yra geras. Mokant banko pavedimu, vertë yra 12 PLN, o 13 PLN. Bet koks netikrumas bus iðsklaidytas ámonës darbuotojø. Jis gali bûti árengtas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 iki 16. Bendrovë turi aukðtà paieðkos sistemà. Bûtina nurodyti tik produkto tipà. Pasiûlyme yra, pavyzdþiui, prekiø veþimëlis. Puikiai tinka sunkiø produktø gabenimui iki keliø deðimèiø kilogramø. Já gauna individualûs klientai, turistai ar verslininkai. Parduotuvëje taip pat siûlomos ilgaamþës komercinës lentelës, skirtos parduoti medþiagà aikðtëje. Mobilus, efektyviai skilimas, jie yra metai. Puikus klasës, ávairiø dydþiø, spalvø ar formø kelioniniai krepðiai. Paskutiniai yra spalvingi pirkiniø krepðiai su pirkiniø veþimëliais. Didelis patraukliø formø ir spalvø asortimentas. „BagProject“ taip pat siûlo ilgaamþiðkus sportinius kuprus didelëms kelionëms. Yra ir idealiai tinka maþoms kelionëms á centrà. „BagProject“ garantuoja individualø iðëjimà á visus „Typa“ ir puikø profesionalumà.

Þr. Platformos veþimëlis