Medienos apdirbimas vroclave

Medienos apdirbimas yra nepaprastai ádomi verslumo sritis, nepaisant metø eigos. Nepaisant to, ar vienas asmuo yra dailidë, ar parduotuvë, kurioje dirba daug darbuotojø, ðios profesijos pagrindinës taisyklës lieka nepakitusios.

Iðimtys, visada susijusios su mechaninio medienos apdirbimo procesu, yra ðalutiniø produktø, pvz., Droþliø ir dulkiø, susidarymas.

Kiekvienas, kuris bent kartà buvo dailidþiø dirbtuvëse, þino, kad pësèiomis po dailidþiø maðinomis gali bûti apdulkinami drabuþiai ir lustai, pritvirtinti prie avalynës. Tai daroma reikalinga padëtimi, taèiau tai ne taisyklë.

Droþliø ir dulkiø buvimas dailidþiø salës salëje atlieka ávairius pavojus. Be svarstymø, susijusiø su drabuþiø estetika, kiekvienas ið jø yra potencialus gaisro pavojus. Dþiovinti, smulkûs traðkuèiai ir buvo labai degûs. Jei manote, kad pjaustant medienà galima netgi kibirkðtis, vis dar yra elektros instaliacijos taðkø rezultatas, galite lengvai ásivaizduoti ugnies lengvumà.

Kita pavojinga problema yra susijusi su dulkëmis, kuri yra daleliø, kylanèiø ore, sprogimo kelias. Ðis praktinis fizinis reiðkinys kelia rimtà þalà ekologiniø þmoniø kûrimui.

Geras sprendimas, kaip sumaþinti medienos apdorojimo ðalutiniø produktø laisvà judëjimà, yra tinkamai suplanuota paðalinimo sistema, pvz., Dulkiø iðtraukimo sistemos. Tokie prietaisai, paprastai prijungti tiesiai prie maðinø, leidþia iðgauti dulkes ir lustus, kai tik jie atsiranda, o tada siunèiami á saugojimo vietà. Dël ðios prieþasties jie turi puikiø priemoniø, padedanèiø ðiandienos darbui.