Modul programa transisi tahun 1 2015

https://ecuproduct.com/lt/motion-free-geriausia-jusu-sanariu-ir-raumenu-balzamas/

„Enova“ programoje yra daug moduliø, kurie gali bûti vertingi vienete ar biure daugelyje jos veikimo elementø. Þmogiðkøjø iðtekliø modulis ir darbo uþmokestis iðgydo þmogiðkøjø iðtekliø duomenø áraðus, apskaièiuoja darbo uþmokestá, mokesèius, socialinio draudimo ámokas ir kt. Jis daþnai atnaujinamas ðiandien svarbiuose Lenkijos teisës aktuose. Tai reiðkia lengvà ir nebrangià grafinæ sàsajà, ji taip pat suderinama su MS Office.

Mokesèiø knygos modulis yra ir yra atsakingas uþ prekës þenklo aptarnavimà, susijusá su dokumentø, apskaitos ir ðiø bei senø ataskaitø áraðymu. Su savo komentarais pateikiami visi KPIR pareiðkimai, atsiskaitymai ir áraðai. Tai suteikia retà valiutø atsiskaitymø áraðà, automatiðkai apskaièiuojant valiutø keitimo skirtumus.Inventoriaus knyga leidþia gavëjams registruoti ávykius, susijusius su ilgalaikiu turtu. Matomas modulis yra uþ nematerialiojo turto ir árangos registro. Galima atlikti konkretø ávykiø, sujungtø su paskutiniais gydymo bûdais, tvarkaraðtá. Darbas su elementu gali bûti pradëtas bet kuriuo ataskaitiniø metø laikotarpiu.Sàskaitos faktûros modulis veikia iðduodant pardavimo dokumentus ir priimant sprendimus dël kainø sàraðø ir didinant verslo partneriø þinias. „Handel“ programa savo klientams suteikia pirkimo ir pardavimo dokumentus, tvarko uþsakymus ir tvarko sandëlá.Ypaè svarbus komponentas yra ir CRM (Customer Relations Management. Jis mato informacijà apie rangovus, bet jis taip pat padeda nuomai ir paslaugoms. „Trade Book“ programoje numatyta skelbti, dokumentuoti ir atlikti kitø tipø ataskaitas. Konkretaus laipsnio árenginys pagerina buhalteriø kasdiená darbà.Paskutinis „Enova“ programos modulis - verslo delegacijos mano, kad uþduotis yra per daug, kad palaikytø tarnybà ir skaièiuotø vidaus ir kitas delegacijas. Daugeliu atvejø ji padeda bendrovës veiklai paskutinæ fonà. „Enova“ kainoraðtis tinka kiekvienai ámonei. Veiksniai, á kuriuos atsiþvelgiama atsiþvelgiant á ámonës dydá ir moduliø pasirinkimà. Taip pat galima ásigyti 3 versijas: sidabro, malonaus ir platinos.