Mokeseio kasos aparatas

Verslininkai, vykdantys ekonominæ kampanijà, kurioje jie priima kasos aparatus, turi pasirûpinti daugybe reikalavimø. Jø gërimas yra pareiga turëti popierinius ritinius su kvitø kopijomis per atitinkamu reglamentu þinomà laikotarpá, kuris iki 2013 m. Buvo pratæstas.

Iki 2012 m. Gruodþio 31 d., Remiantis Finansø ministro 2008 m. Reglamentu, buvo nustatytas pereinamasis laikotarpis, per kurá dvejø metø laikotarpiui turëjo bûti uþklijuotos kvitø kopijos. Nuo 2013 m. Pradþios kvitø kaseèiø saugojimas pasikeitë ir buvo iðplëstas iki penkeriø metø etapo. Mokesèiø mokëtojai, registruodami pardavimus kasos aparatuose 2013 m., Turëtø paimti 2012 m. Ir 2011 m. Pardavimus patvirtinanèiø èekiø kopijas, o ankstesnes kvitus galima sunaikinti. Ir jie turi prisiminti, kad archyvuotos 2013 m. Áplaukø kopijos turi bûti saugomos iki 2018 m., Nes penkeriø metø laikotarpis sukuriamas nuo kalendoriniø metø, kuriais baigiasi mokesèiø mokëjimo terminas, pabaigos.Kodël fiskaliniø áplaukø kopijos saugomos penkerius metus? Visø pirma, dël paskutinës prieþasties, kad mokesèiø ásipareigojimo apribojimo laikas yra tik penkeri metai.Yra daug nuogàstavimø, kad naudinga iðgryninti kopijø kopijas tikrai ilgà laikà. Taèiau Finansø ministerija mano, kad penkeriø metø laikotarpis yra nustatyti apmokestinimo teisingumà. Kvitø kopijos yra vieninteliai dokumentai, patvirtinantys pardavimus, jø kainas ir mokesèius.Vis dëlto verta paþymëti, kad, nepaisant to, kad ástatymø leidëjas nurodë konkretø terminà, per kurá archyvai turi bûti archyvuojami su finansinëmis áplaukomis, ji nenurodë situacijos, kurioje jie turëtø bûti paslëpti. Pigiausi fiskaliniai kasos aparatai Krokuvos parduotuvëje gauna popieriaus struktûrà. & Nbsp; & nbsp; svarbesni su iðplëstiniu moduliu yra tendencija archyvuoti elektroninius kvitus. Taip pat reikia nepamirðti, kad net finansinës veiklos likvidavimo faktas jokiu bûdu neatleidþia verslininko nuo ástatyminio ápareigojimo saugoti kasos aparatø kopijas.