Nera naujos ir dvarios sroves

Labai daþnai, kai apsipirkimas vyksta á kità prekybos centrø bûdà, pirmiausia daroma prielaida, kà norite pirkti. Nors ir taip pat tikëtina, kad, kaip dabar yra viduryje, planus stabdys staigus elektros energijos trûkumas. Tuo metu, kai visa parduotuvë staiga patenka á tamsà, avarinis maitinimo ðaltinis negali sugesti. Kuo labiau, kad niekada nebus galima prognozuoti, kada jis gali pasiekti toká dalykà. Daþnai apðvietimas gali vykti visiðkai netikëtai, todël svarbu, kad þmonës, kurie matytø vieni kitus, galëtø lengvai iðeiti.

Reikëtø atsiþvelgti á tai, kad kituose miestuose ir prekybos galerijose praktiðkai kiekvienas dalykas priklauso nuo galimybës naudotis svarbiu energijos ðaltiniu. Tokie pastatai kartais yra atviri iki vëlyvø naktø, o jei netrukus po tamsos elektros nëra, todël jo nebuvimas nepastebës. Be staiga ástûmimo á naktá skoná þmonës gali jausti panikà ir baimæ. Tuomet svarbu, kad bet kuriame árenginyje bûtø galima rasti avarinio apðvietimo árangà, taip pat atskirà avariná apðvietimà.

Taèiau verta paminëti, kad toká apðvietimà bus labai sunku paðalinti situacijose. Kalbu apie gaisro galimybæ objekto srityje. Norint lengvai iðeiti ið pastato, toks avarinis apðvietimas nori gyventi geromis sumomis ir bûti pasirengæs sudaryti bet kuriuo metu. Pastarosiomis nuomonëmis, kad degios medþiagos gali bûti atrinktos naujiems tikslams, labai svarbu, kad toks apðvietimas tiesiogiai patektø á avarinius iðëjimus maþiausiu keliu.

Dël ðios prieþasties visi komercinëje aplinkoje arba prieðingoje vietoje susirinkæ asmenys galës palikti okupuotus butus tam tikrà akimirkà taip, kad niekas nebûtø paþeistas. Ypaè bus ámanoma, kai kartu su avarinio apðvietimo konstrukcija pasirodys piktogramos, rodanèios, kokia kryptimi jûs turite eiti á iðoræ.