Olandijos verslas

LED avarinis apðvietimas naudojamas tiek maþuose pastatuose, tiek ilguose vieðuosiuose pastatuose, taip pat ligoninëse, pramoninëse ir pramoninëse salëse. Naujos avarinio apðvietimo sistemos apima evakuacijos apðvietimà, evakuacijos marðruto apðvietimà, bûsto apðvietimà su specifiniais pavojais, panikos apðvietimà graþioje zonoje ir atsarginá apðvietimà. Avarinis LED avarinis apðvietimas yra parengtas moduliø organizavimui ir plaèiai naudojamas kino teatruose, prekybos centruose, restoranuose, diskotekose ir sporto salëse.

Madinga yra svarbi avarinio LED apðvietimo iðvaizda - þalias staèiakampis ðviestuvas su piktograma, rodanèia durø kontûrà, o uþ jos - balta rodyklë ir groþis. Ðiuolaikinës avarinio apðvietimo versijos þenklai yra padalyti ið to, kad puslapis iðeina á baltà staèiakampá, simbolizuojantá duris, o balta rodyklë nurodo evakuacijos iðëjimo taðkà. Yra ávairiø avarinio LED apðvietimo bûdø, nors jie paprastai yra svarbûs avarinio avarinio apðvietimo ir avarinio evakuavimo apðvietimui. Taèiau reikia pabrëþti, kad esami saugos þenklai vis dar galioja, taèiau naujai árengtas LED avarinis apðvietimas turi atsiþvelgti á naujus þenklus.

Avarinës ðviesos diodø avarinës apðvietimo sistemos yra reikalingos visose vieðosiose patalpose, o jø statybos pabaiga - nukreipti darbuotojus saugiai sekti evakuacijà. Dël ðios prieþasties jie turëtø bûti gerai þinomi, nes evakuacijos ðviesoje gaunama ðviesos diodø technologija, t. Y. Ðviesos diodai, kurie sukuria daugiau ðviesos ir maþiau energijos. Neabejotini ðviesos diodø privalumai yra maþas energijos suvartojimas, maþa maitinimo átampa, maþai energijos nuostoliai, maþas dydis, didelis efektyvumas, didelë galia ir didelis ðviesumo pranaðumas.