Pastatytas mokas namas

Visi biurai turi tiesioginá asmená, suprantamà tik þmonëms, þargonà. Prieðingai, tai nëra vertëjai. Vertimo biuro þmogus tikriausiai turëtø bûti paþymëtas prieðingai, kartais juokingas nesusijusiam asmeniui. Taigi galite susitikti su þmonëmis, kurie yra palikti, iðvykæ ar tiesiog stebëti. Kà reiðkia frazës?

Iðverstas vertëjas - asmuo, kuris uþima daugybæ CAT programø, ty kompiuterizuoto vertimo, kuris priima vertimo raðtu planà. Kitaip tariant, CAT árankis siûlo vertimà, jei dokumentas yra panaðus á tai, kà vertëjas jau verèia.Iðverstas vertëjas - vertëjas, kuris nëra priimtas á biurà, ir atsakius á klausimà, mes automatiðkai generuojame apie tai pateiktà paðto dëþutæ.Iðverstas vertëjas - vertëjas, kuris yra natûralus tam tikru sezonu, pvz., Gyvenantis poilsá.

Formexplode

Didþiausias susidomëjimas yra konkabinos gràþinimas. Ði frazë yra moteris, kuri sako, kad ji verèia sinchroniná vertimà, ty vertëjas, kuris, sëdëdamas garsà nepraleidþianèioje kabinoje, verèia kalbamà tekstà gyventi. Norëdami tai pastebëti, suinteresuotas asmuo turi ádëti specialias ausines ir pasirinkti savo ðvieþios kalbos vertimo programà. Ðios frazës vyriðka versija yra konkabentas, taigi, analogiðkai yra dabartinis þmogus, besidomintis sinchroniniu vertimu.Vertimo agentûros, kaip ir kitos paslaugas teikianèios ámonës, naudoja konkreèias, suprantamas, bet ðios profesijos sveèiams skirtas frazes. Þinoma, jie paprastai stengiasi bûti sëkmingais santykiais su þmogumi, bet, kaip þinote, sunku pasitraukti ið elgesio. O kai vertëjo ámonëje girdime, kad lenkø kalba suprantama kaip iðnykusi, ar kitas vertëjas, jis iðverèia mums tekstà geriau, nes jis yra SCOATED. darbuotojo kompensacija yra ne tokia gera pozicija, taèiau tai nereiðkia, kad susiduriama su asmeniniu vertimu.