Pothemines kasybos technologijos pletros apthvalga

Dabartiniais laikais, kartu su technologijø plëtra, kuri gali bûti sunku, kol paskutinës akimirkos bus realios. Visi dëka didelës paþangos, kuri vyksta kasdien prieð akis.

Niekas nustebino pokalbiais, atliktais iðlaikant mobiløjá telefonà - per pastaruosius deðimt metø gimusiø kartø mobiliojo telefono stoka yra beveik neámanoma ásivaizduoti. Todël, virð ðio pavyzdinio pavyzdþio, jis parodo esamà pakeitimà.

Taèiau technologinë paþanga taip pat yra kitø kasdieniø prietaisø atsiradimas, taip pat palaipsniui gerokai pagerëjæs dalykas. Pavyzdys, tikriausiai, bûtø fotoaparatas, þinomas daugelá deðimtmeèiø. Ðiuo metu gërimas ið tendencijø, sudaranèiø ðios rûðies audiovizualinæ árangà, yra jø laipsniðkas maþinimas. Tai pirmas, kuris padidina jø patogumà, o tai daro juos prieinamesniais, nepaisant momento.

Miniatiûrizacija, kurios ne visi atkreipia dëmesá, taip pat turi savo kità aspektà - jis gali sugadinti privatumo jausmà. Kokiu bûdu - áþvalgus skeptikas paklaus. Na, pavyzdþiui, montuojant fotoaparatus aplinkose, kuriose jie nemanë, kaip á juos áterpti vaizdo áraðymo árenginius.

Mikroskopø kameros, nes mes jau pasiekëme toká miniatiûrizacijos laipsná, jos gali bûti siauresnës uþ galvos galvutæ. Dël ðios prieþasties jie sukuria dëkingà kvazio ðnipinëjimo priemonæ. Tai tiesiog fikcija paprastam vidutiniam asmeniui. Taèiau, jei atsiþvelgsime á galimybæ toká fotoaparatà registruoti tokiu fotoaparatu, suinteresuotosios ðalys nenorëtø, kad kas nors þinotø apie jo kûrimà, tada visa kita hipotezë patenka á visà hipotezæ.

Mikroskopinis vaizdø registravimas gali bûti net ekonominio intelekto atveju, þiûrint sutuoktiná, átariamà neiðtikimybe, ir galiausiai stebint kelià konkreèioje vietoje kaip alternatyvø stebëjimà. Be jokios prieþasties, mikroskopo kamera sukurs naudingà áranká vaizdams áraðyti visur, kur nëra tradicinës làstelës.