Priklausomybe nuo kompiuterio 10

Naujø metodø kûrimas dabartiniame internete reiðkia, kad Lenkijos veiksmai ima naujà dimensijà. Tam tikras darbas mums tampa lygesnis ir didesnis. Kita vertus, mes norime bûti ypaè ðvelnûs, nes kompiuteris, kurá mes daþnai turime, yra tai, kad mes grësmës mums.

Tai ne pokðtas, o faktas. Kompiuterinë priklausomybë tampa vis daþnesne problema, kuri atleidþia þmones bet kuriuo metu kontroliuoti savo pajamas, verèia juos nedelsiant praleisti daugiau laiko. Laimei, eros, kai vis daugiau moterø tampa priklausomomis nuo kompiuterio, gydymas taip pat tampa þinomas. Vis daugiau ir daugiau centrø (mano vietoje Krokuvoje, kuriuose iðlaikomi nuo ðios parodos rodomi civilizacijos pasiekimai, tai yra internetas, iðlaikant visà jos kontrolæ.

Kaip veikia terapija? Jis prasideda nuo paciento supratimo, kad jo pateikimas yra nepatogus ir originalus, o ne tada, kai jis paprastai bûna paciento pastabose, kurias sukûrë jo giminës. Tik tada, kai pacientas suþino apie savo priklausomybæ, jis / ji eina á kitus gydymo etapus. Jø ágyvendinimas apima idëjà teisingai pieðti kompiuterá ir internetà. Taigi, kas tai yra? Labai efektyvus yra ávesti specialø dienoraðtá ir netgi iðdëstyti detalø dienos planà. Ðios sistemos tikriausiai turi atsiþvelgti á kità sugerianèià veiklà, áskaitant laikà, nustatytà natûralioms tendencijø dozëms ir aktyviai pailsëti.

Priklausomybë nuo kompiuterio yra unikali problema, kuri, inter alia, pasireiðkia psichomotoriniu jauduliu, obsesiniu màstymu ar pasitraukimu. Su dabartine visa priklausoma moteris gali susidoroti, jei ji suranda profesionalià paramà.