Profesines praktikos teise

Þmogiðkøjø iðtekliø srityje daugelis þmoniø priskiria save senai, sausai ponia, ant kurios stalo yra surinkta ávairiø dokumentø krûva. Nieko labai negerai. Dar daugiau jaunø moterø pasirenka toká vystymosi kelià, o dokumentø paketai pakeièia mus saugomais failais kompiuteryje. Darbdaviai vis daþniau pritraukia gamtinius darbuotojus, suteikia jiems mokymà ir teikia tinkamas gamybos priemones. Todël HR daþniausiai yra neðiojamas kompiuteris, verslo telefonas ir tinkama HR programa.

Asmeniniø bylø laikymas ámonëje, atlyginimø nustatymas, tekstø iðleidimas yra neatskiriama bet kokio verslo dalis. Todël darbdaviai maksimaliai sumaþina klaidø rizikà dabartiniu lygmeniu. Dël geros þmogiðkøjø iðtekliø programos labai lengva atleisti darbuotojà, ir dël to, uþuot pakankamai laiko raðyti dokumentus rankiniu bûdu, ieðkoti reikalingos informacijos arba rankomis uþraðytø darbuotojø paþymëjimø, jie gali sutelkti dëmesá á aktyvesná ir geresná darbà. Ðiandienos personalo departamentai yra labai modernûs. Èia daþnai þmonës mano, kad darbuotojai yra trisdeðimt metø ir daug energijos, entuziazmo praktikoje ir labai produktyvûs. Árenginio personalo skyrius neapsiriboja tik dokumentø rengimu, bet taip pat svarsto, kaip apmàstyti darbuotojø plëtrà, jø gerovæ ir ákvëpimà dalykams. Þinoma, ypaè personaliniai darbuotojai rengia ávairius ámoniø konkursus, organizuoja integracijos keliones ir moko darbuotojø tarpasmeninius ágûdþius. Daugiau moterø taip pat labai myli pavadinimu, jie daþnai minkðtina konfliktus korporacijoje, jie pirmà kartà mato, kada darbuotojas turi problemø, jie gali klausytis ir patarti. Ðiuo metu yra geras þmogiðkøjø iðtekliø departamento darbuotojas, o priþiûrëtojas yra tokioje vietoje, uþ kurá moka daug daugiau, negu mes manëme. Tinkama personalo politika vienetui yra jos þaidimo prieþastis. Be to jie turëjo didþiulá chaosà. Net geriausiai veikiantis vardas negali veikti be tinkamai veikianèio personalo skyriaus. Visi jie labai daþnai yra naujø darbuotojø modeliai.