Psichika yra epifenomenas

Oro dulkiø sàlygomis patartina naudoti prietaisus su ATEX sertifikatu ir konstrukcija, suprojektuotais ir pagamintais pagal ATEX direktyvà, galiojanèius ES.

Ágyvendinant, apdulkinant daþø milteliais, turëjau organinës kilmës anglies ar dulkiø (pvz., Medþio, visø pirma bûtina uþtikrinti tinkamà dulkiø ðalinimà. Efektyvus dulkiø iðtraukimas ATEX (atex dulkiø iðtraukimas sëkmingai paðalina daugumà pavojø, taèiau norint dirbti dideliu ir efektyviu bûdu, bûtina tinkamai ir potencialiai veiksmingus techninius, techninius ir procedûrinius sprendimus nustatyti. Kokie sprendimai?

ATEX dulkiø ðalinimas ágyvendinantPraktiðkai dulkiø iðtraukimas ATEX (pagal Europos direktyvas atsibunda:- naudojant vietinius tvirtinimo elementus, esanèius ðalia ðaltiniø, skleidþianèiø sprogià aplinkà, tvirtinimo detalës yra savaime palaikanèios ginkluotës, pramoniniai gaubtai arba specialûs suckers,- reguliariai dulkinant dulkiø klasterius paruoðtus pavirðius (pvz., aplink stakles, á ðá objektà turëtø bûti imami pramoniniai dulkiø siurbliai, \ t- geras darbiniø átaisø ir paèios dulkiø iðtraukimo sistemos áþeminimas, nes jis gali padaryti daugiau elektrostatiniø krûviø - áþeminimas neleidþia tokiam ávykiui,- tinkama dulkiø ðalinimo kanalø konstrukcija ir jø apsauga nuo erozijos, \ t- ventiliatoriø, filtrø ir dulkiø ðalinimo árankiø, sukurtø pagal ATEX direktyvà, naudojimas ir atitinkami sertifikatai.Norint uþtikrinti kuo didesnæ apsaugà nuo sprogimo, ATEX dulkiø iðtraukimo sistemos yra vertinamos po to, kai árenginyje árengiami gaisro gesinimo bûdai (ugnis ir (arba gaisras.