Psichologijos kryptis yra adarbinimas

Psichologija, humanitariniø mokslø studijø sritis kiekvienais metais, pritraukia minios adeptø ir mëgëjø, norinèiø suþinoti apie gerà elgesá. Ðá tikslà galima rasti beveik visuose pagrindiniuose mûsø pasaulio humanitariniø universitetø universitetuose, nenuostabu, kad kasmet bent keli ðimtai þmoniø palieka universiteto sienas, iðdidþiai suteikdami psichologijos magistro laipsná.

Kas vyksta per kelerius metus? Per pirmuosius dvejus metus universitete jauni psichologijos adeptai iðtiria visø psichologiniø þiniø paslaptis, suþino apie paþintinius procesus, emocinæ psichologijà, daug mokosi apie gamtà ir iðkelia pirmuosius, baisius þingsnius ágyjant þiniø apie psichopatologijà. Ketvirtasis ir penktasis metai paprastai skirti iðsamios informacijos apie konkreèius psichologijos klausimus ir praktiniø ágûdþiø ágijimui privalomojo studentø staþuotës sezono metu. Dauguma Lenkijos universitetø leidþia uþbaigti psichologinius tyrimus apie konkreèià specializacijà, pvz., Teismo psichologijà, socialinæ psichologijà, klinikinæ psichologijà ar padëties psichologijà ir iðdavimà.Kokius tikslus reikia mokëti uþ vidurinio ugdymo egzaminà, kad galëtumëte patekti á psichologiná pasirengimà? Reikalinga uþsienio kalba, daþniausiai dël lenkø kalbos ir matematikos ar biologijos. Þinoma, visos ðios problemos turëtø bûti pripaþintos iðplëstoje valstybëje. Iki ðiol psichologija buvo viena ið paskutiniø vienodø pasiprieðinimo krypèiø. Ðiandien pateikiami pirmieji pasiûlymai dël ðios tendencijos skaitymo 3+ 2 stiliaus, kurie, þinoma, planuoja mûsø svajonæ, kada ir neigiamas puses.Bet nepriklausomai nuo to, kokio tipo tyrimà pasirinksite, psichologiniai tyrimai yra tik pirmas momentas kelionëje á psichologiná skatinimà. Tiesà sakant, tik po baigimo galite nuspræsti visiðkai suþinojæ, koká tikslà norite laikytis. Ir pasirinkimas yra didelis. Funkcijà galite rasti rimtose ámonëse, vykdyti antrosios pakopos studijø programà arba pradëti mokymàsi tapti psichoterapeutu.