Psichoterapeutas tarnobrzeg

Pasirengimas psichoterapeuto profesijai vyksta baigus studijas Lenkijoje. Turite baigti magistro laipsná arba medicinos studijas. Tada jûs turite prisijungti prie psichoterapijos mokslo Lenkijoje. Mokykla turi lankyti vienà ið Lenkijoje registruotø psichoterapiniø aplinkø.

Mokykla turi pasiûlyti ne maþiau kaip 590 valandø praktiniø uþsiëmimø. Ðiam þaidimui reikia mokytis apie savo psichoterapinæ patirtá 100 valandø. Naudinga taip pat yra 50 valandø pertrauka ir 360 valandø staþuotës. Be to, norint tapti psichoterapeutu, naudinga mokytis apie psichoterapinæ praktikà dvejus metus, ji turi bûti priþiûrima per ketveriø metø mokymo laikotarpá.Baigæs psichoterapinæ mokyklà, privalote iðlaikyti egzaminà visuomenëje, kurioje buvo mokykla.Todël tie, kurie praðo savæs, kaip psichoterapeutas Lenkijoje, visada turëtø þinoti, kad, nepaisant konkretaus kelio, svarbu sukurti turtingà portfelá ir nemokamus ketverius metus, kuriuos galima iðleisti, kad bûtø gauti atitinkami sertifikatai, reikalingi nepriklausomai praktikai ágyvendinti. medicininës pagalbos.Kiekvienas psichoterapeutas turëtø þinoti psichopatologijà, jis taip pat turëtø þinoti, kokie ávairûs gydymo metodai priklauso, ir þinoti psichoterapijos taisykles reglamentuojanèià teisæ.Sertifikatas gaunamas vienà kartà, taèiau jis turëtø bûti atliekamas kartais, taèiau tolesnis mokymasis yra naudingas. Norint pratæsti sertifikatà, bûtina pateikti dokumentus, árodanèius, kad per pastaruosius penkerius metus po sertifikato arba naujo sertifikato galiojimo pratæsimo jis atliko daug psichoterapijos valandø. Bûtina ir dokumentais árodyta, kad mes priþiûrëjome 5 metus. Jûs taip pat turite palikti mokytis ir interviu. Tai profesija, kuri reikalauja nuolatinës pagalbos ir koncentracijos.