Slicer unold 78856 atsiliepimai

Hallu MotionHallu Motion - Veiksmingas sprendimas haluksui be operacijos!

Atex mokymai arba mokymo apimtis yra analizuojami ir pritaikyti konkreèios institucijos ar organizacijos poreikiams. Toliau pateikiamame sàraðe pateikiami svarbiausi klausimai, kuriais remiantis parengiamas galutinis mokymo planas. Ðis sàraðas pagrástais atvejais gali bûti iðplëstas ir apimti kitus klausimus.

Atex valstybinis mokymas:teisiniai pagrindai, susijæ su sauga: ATEX direktyva 137 ir nacionalinis reguliavimas,ATEX95 direktyva ir nacionalinis reguliavimas; & nbsp; abiejø ATEX137 ir ATEX95 direktyvø tarpusavio santykiai,teisinës prieþastys, susijusios su prieðgaisrine sauga: Vidaus reikalø ir administracijos ministerijos 2010 m. birþelio 7 d. potvarkis dël patalpø, statiniø ir vietø prieðgaisrinës apsaugos; tarpusavio santykiai su ATEX137 patarimu,svarbios sprogimo pavojaus zonø klasifikavimo ir vietos nustatymo taisyklës; ekstremaliø dujø, skystø ir dulkiø garø parametrø tinkamumo ávertinimas, \ telektrostatinis áþeminimas - sudëtingumo sunkumai, modeliai ir galimi technologiniai sprendimai, \ tpramonëje naudojamø sprogimo apsaugos rûðiø ir pirmøjø jø pasirinkimo taisykliø; pagrindiniai proceso árenginiø apsaugos nuo sprogimo pavojaus principai, \ tvienetiniai pavyzdþiai, iliustruojantys atskirø apsaugos nuo sprogimo sistemø naudojimà, \ tsvarbûs saugaus maðinos eksploatavimo ir aptarnavimo sprogimo zonose principai, \ tsprogimø pramonëje pavyzdþiai,ventiliacijos laipsnis ir prieinamumas bei sprogimo pavojaus zonos diapazonas, árodant dujø árenginius, vandenilá, propano-butano dujas, acetilenà; akumuliatoriø ákrovimo taðkai, patikimumo spintos cheminëms medþiagoms laikyti,potencialiai sprogiose vietose esanèios elektrinës maðinos.pavojingo nesëkmës grësmë pramonëje; atrinkti sunkumai, susijæ su saugojimu, dulkiø ðalinimu, angliø tvarkymo sistemomis elektrinëse, su sprogimo maþinimo sistemos naudojimu susijæ apribojimai, \ tprocesà ir greità pavojø biomasës procesams.