Sriubo ir padatho gastronomijos technologija

ATEX direktyva, dar vadinama nauja elgesio direktyva, yra dokumentas, kurio prioritetinis projektas yra suderinti Europos Sàjungos valstybiø nariø teisines nuostatas apsaugos sistemø ir prietaisø srityje, kurios yra taikomos srityse, kuriose gresia metano ar anglies dulkiø sprogimas.

Ðis principas visø pirma apibrëþia pagrindinius saugos reikalavimus, plaèias produktø sritis, taip pat bendradarbiavimo su tam tikrais saugos reikalavimais metodus.Europos standartai, kurie iðsamiai apibûdina techninius bûdus, kaip árodyti atitiktá saugos reikalavimams, yra labai vertingi direktyvoje. Kartu su informacija, jei medþiaga atitinka tà patá principà, iðlaikomas jos sutikimas su tikrais saugos reikalavimais.Bendrieji Atex reikalavimai dël árangos ir apsaugos priemoniø, kuriø imtasi potencialiai sprogiose vietose, atitinka direktyvos II priedà. Kalbama apie bendruosius reikalavimus, medþiagø parinkimà, planavimà ir statybà, galimus uþsidegimo ðaltinius, iðorës veiksmø keliamus pavojus, saugos átaisø reikalavimus ir sistemos saugumo uþtikrinimà.Pagal rekomendacijas gamintojas turi paminëti, kad uþkertant kelià sprogiosios atmosferos uþsiliepsnojimui, sprogimui ar sprogimui bûtø uþkirstas kelias sprogios atmosferos susidarymui induose ir apsaugos sistemose.Indai ir apsauginiai metodai turi bûti tinkamai sukonstruoti, kad bûtø iðvengta sprogimo. Jie turëtø bûti ágyvendinami þinant technines þinias. Dalys ir komponentai turi bûti saugûs ir atitikti gamintojo nurodymus.Visi árenginiai, apsaugos sistema ir aparatai turi turëti CE þenklà.Medþiagos, naudojamos árenginiams ar apsaugos sistemoms, negali bûti degios. Tarp jø ir turinio, dël kurio galëjo kilti sprogimas, neturi bûti jokiø reakcijø.Prietaisai ir apsauginiai metodai negali sukelti þalos ar naujos þalos. Jie turi uþtikrinti, kad dël jø priëmimo jie nesukeltø per daug karðèio ir spinduliuotës. Jie negali turëti elektros pavojø ir negali paveikti pavojingø situacijø.