Thmogidkojo idteklio valdymo pratybos pdf

"Enova" - tai ne kas kita, kaip ámonës iðtekliø planavimo klasë, vadinama "ERP". Jos svarbi prielaida visø pirma palaiko visø bendrovës iðtekliø valdymà. Ðios programinës árangos gamintojas yra Soneta Sp. o o o. Sistemà galima ásigyti ið ágaliotøjø enova kraków platintojø.

Visa sistema buvo pastatyta á modulinæ mokyklà, o visi atskiri moduliai - pagerinti biuro veiklà tam tikroje veiklos srityje. Ðios sritys apima pirmiausia þmogiðkøjø iðtekliø administravimo, darbo uþmokesèio apskaita, sàskaitø iðraðymas, pardavimus, finansinë apskaita, iðlaikant knyga inventoriø, iðlaikant atsargø valdymà, iðlaikant visà apskaitos, administravimo santykiai su vyru jau turëjo tiek ir potencialà. Be to, moduliai suteikia galimybæ vykdyti skolø iðieðkojimà ir mobiløjá pardavimà.Viena svarbiausiø "Enova" programinës árangos funkcijø yra jos funkcionalumas. Programa saugo visus reikalingus árankius, kurie nuolatos nuolat vykdo procesus biure. Sistema buvo tokia rafinuota, kad veikia su tam tikra pramone ir specializuota programine áranga. Tikslios technologijos programinë áranga rûpinasi konkreèia vieta."Enova" taip pat yra apibrëþta maþoms, vidutinëms ir turtingoms ámonëms. Tiek vietiniams, tiek kompleksiniams prekiø þenklams. Yra gerai apgalvota konstrukcija. Jame yra didelës programinës árangos versijos, dël kuriø visa programinë áranga "kartu su biuru". "Enova" tenkins visus ámonës informacijos poreikius. Tuo paèiu metu "Enova" programinë áranga yra labai prieinama naudojimui. Tai charakterizuojama elegantiðka programa ir patogi ir intuityvi sàsaja. Projekto ágyvendinimas nereikalauja specialistø rengimo."Enova" programos naudojimas ámonëje yra sprendimas, uþtikrinantis gerà bendrovës iðtekliø valdymà, taip pat ámonës saugumà.Apie nagrinëjamos programinës árangos markæ ir patikimumà daugiausia lemia, kad varþyboms buvo suteikta jëga. Be to, jau virð 6500 verslo pavadinimø jau yra ádiegta "Enova" programinë áranga, kuri lemia jos patikimà kokybæ.