Vakuuminiai konteineriai flavia vacuumsaver

Niekas nemëgsta ðvaistyti ir stumti maisto. Deja, tai daþnai atsitinka savo namuose. Vestuvës yra priemonë, leidþianti iðplësti mûsø maisto ðvieþumà. Kà? Atsakymas labai paprastas - pastate reikia pradëti pakuoti hermetiðkà maistà.

Kad pradëtume apsaugoti mûsø maistà nuo þalingo oro, drëgmës ir bakterijø poveikio, turime imtis atitinkamos árangos. Vakuuminio pakavimo metodai yra daug. Galime pasirinkti atskirø vakuuminiø pakuoèiø konteinerius. Jie yra pagaminti ið dirbtiniø medþiagø, kodël jie yra atsparûs tiek ðvieþioms temperatûroms, á kurias jie gali paðildyti mikrobangø raðte, ir uþðaldant ðaldiklá. Vakuuminiai indai visada sandariai uþdaromi. Kai mes turime toká indà laikantá maistà, ið jo iðimamas oras.Kitas bûdas - vakuumo pakuotë vakuume. Tokiu bûdu mums reikës ne tik specialiø maiðeliø, bet ir suvirintojo. Tai paskatins paskutiná metodà, kurá mes ádëjome á maiðà, maðina ið pradþiø ið jo iðtrauks orà, tada uþdarys, suteikdami mûsø maistui ðvieþumo ir aromato. Taip pat yra skirtingø tipø maiðeliai vakuuminei pakuotei, tokie maiðeliai turi sklàsèius, dël kuriø mes neturësime suvirintojo. Tam reikës rankinio siurblio, kurio dëka galësime rankiniu bûdu suleisti orà ið maiðelio.Taèiau nereikia pamirðti, kad, nors vakuuminë pakuotë pailgina mûsø maisto ðvieþumà, ji visuomet nereikalauja vartoti. Verta paþymëti tikslià pakavimo datà ant konteinerio ar maiðelio. Ir, þinoma, kaip ðaldytuvo, padaþø ar deðrø árodymas gali bûti atliekamas 8-9 dienas, mësa 25 dienas, sûriai - 20 dienø. Jei vakuume supakuosime virtà mësà, mes galime já valgyti net po 15 dienø. Maistà ðaldiklyje galime laikyti dar ilgiau, pvz., Ðvieþios vakuuminës pakuotës bus ðvieþios apie 12 mënesiø.Taigi, kaip greitai ásigyti konteineriai, maiðeliai ar suvirinimo aparatas ir mes taip pat sutaupysime maisto produktus, kurie bus ilgiau naudojami. Vakuuminis pakavimas neuþima daug laiko, uþtrukti ðiek tiek laiko, kad ilgiau praleistumëte daugiau laiko þaisti su ðvieþia maistu.