Vamzdthio pavojaus nustatymas

Naujoviðkoje pramonëje naudojamos deðimtys tûkstanèiø degiø ir greitø medþiagø. Dujø ir skysèiø parametrai galios atvejais puikiai atpaþástami ir dokumentuojami. Todël pavojus, atsirandantys dël jø buvimo gamybos procese, yra gana malonus. Situacija tampa vis labiau varginantis, kai sëkmingai perveþama, saugoma ar perdirbama laisvos medþiagos. Daugeliu pavyzdþiø, atrodo, nekenksmingos medþiagos, pvz., Miltai, mediena, cukrus, kakava, aliuminis arba dokumentinis filmas dulkiø pavidalu, yra rimtas sprogimo pavojus.

Pramoniniai centriniai vakuuminio valymo árenginiai naudojami nusodintoms dulkëms paðalinti ið parketo grindø, plokðèiø pavirðiø ir árangos bei saliø statybos. Todël higieniðko elgesio taðkas darbo prasme, taigi ir dirbanèiø þmoniø bei ástaigø ir priedø apsauga nuo neigiamo dulkiø poveikio, ðiuo metu yra antrinio sprogimo pavojus. Kiekviena ámonë, kuri vykdo pramoninius árenginius, privalo ádiegti árenginá pagal direktyvoje nustatytus pagrindinius standartus.

Svarbi centrinio siurbimo uþduotis:- sveikatos apsauga ir moterø, veikianèiø bute, egzistavimas nuo þalingo dulkiø poveikio.- organizacijø ir priedø apsauga nuo dulkiø trikdþiø, \ t- statybos ir moterø, dirbanèiø prieð nekontroliuojamà þiedadulkiø iðsiverþimà, apsauga.

Dëmesio - sprogimo pavojusJei dulkiø siurbimo procese dalyvauja degios ar sprogios medþiagos, dujos, dulkës, skystieji garai ar hibridiniai miðiniai, kyla didelë nekontroliuojamo sprogimo rizika. Taigi ávykis gali nulemti dulkiø ðalinimo árenginá ir visà árenginá. Pagal statistikà filtravimo árenginiai ir ciklonai klasifikuojami kaip prietaisø grupë, turinti didelæ sprogimo rizikà.

Centrinis dulkiø siurblys ir sprogstamoji saugaKaip minëta, gërimas su brangesnëmis centrinio siurbimo árenginiø reikðmëmis yra sumaþinti antrinio sprogimo rizikà, paðalinant ið darbo srities vadinamàjá. likuèiø dulkës. Ðis sprendimas tuo paèiu pusëje maksimaliai padidina sprogstamàjá ir gaisriná árenginio saugumà, kita vertus, leidþia apriboti iðlaidas, susijusias su proceso árengimo suderinimu su ATEX direktyvos reikalavimais. Paþymëtina, kad sëkmingø degiøjø ir sprogiø dulkiø atveju centrinio siurbimo árengimas turi atitikti grieþtus ATEX direktyvos reikalavimus.