Venturi oro sausintuvas

Tuomet pramoninis kolektorius (dulkiø surinkëjas turi patiekalà, kuris atpaþásta uþduotá sugerti didþiàjà dalá gamybos proceso metu susidariusiø dulkiø. Toks árenginys yra ne tik gamybos vietose, bet ir bet kurioje vietoje, kur susidaro pertekliniai dulkës, kuriø ákvëpimas gali kelti grësmæ darbuotojø sveikatai.

http://lt.fauxfurstore.eu/re-cardio-sudetis/

Todël uþ ekonominá dulkiø surinktuvà atsako kiekvienas savininkas, lauke, kur yra paruoðtos tokios dulkës ar pavojingos medþiagos, galinèios blogai paveikti darbuotojo kvëpavimo planà. Negalëdami pramoniniø dulkiø surinkëjø tokiuose darbo apartamentuose gali pamirðti baudþiamàjá procesà, nes kiekvienos gamybos ámonës savininko ar kitos vietos, kurioje dirba þmonës, pareiga - suteikti jiems sveikatà ir saugà. Ðtai kodël, jei neturime tokio pramoninio dulkiø surinkëjo, jis atitinka ámonës darbuotojø sveikatai kylanèià rizikà. Teisës aktai draudþia toká elgesá. Todël atidarydami gamyklà turëtumëte pagalvoti apie tokios sistemos diegimà. Manau, jis tikrai padës daugeliui darbuotojø, kurie kiekvienà dienà turi vaikðèioti tokioje gamykloje. Be to, kad pramoniniai dulkiø ekstraktai apsaugo darbuotojø sveikatà, verta ir atsargiai, kad dulkiø paðalinimas ið oro sukeltø, kad galø gale yra keli valymo darbai visoje gamykloje. Be abejo, tai yra didelis privalumas, kuris turëtø paskatinti mus sukti toká dulkiø surinktuvà. Þinoma, dulkiø surinkëjai ið kitø ámoniø dalijasi visomis kainomis. Taigi, net jei mes negalime iðleisti per daug pinigø tokiai árangai ásigyti, todël su tikëjimu rasime parduotuvæ, kuri siûlo pigesnius tokius árenginius. Kaip matote, paskutinis neturëtø turëti rimtesnës problemos.