Virtuve yra daugiafunkcine

FormexplodeFormexplode Naujoviškas raumenų masės formavimas!

Virtuvëje mes daþnai dirbame su kitais prietaisais, kurie suteikia mums lengvai ir greitai kà nors supjaustyti arba sutraiðkyti á paprastà masæ. Þinoma, visai ðio þanro veiklai mes negalime naudoti tik peilio - tai bûtø daug laiko ir atbaidytø, jei turëtume nupjauti vaisiø peiliu á maþus gabalus, norëdami padaryti vaikà obuoliø ir vaisiø tyrëmis. Tai yra ávairiø rankiniø prietaisø, kurie taupo mûsø laikà ir energijà, taðkas. Vienas ið dabartiniø patogumø yra darþoviø trintuvë - tai genijaus prietaisas, kuris yra paprastas, taèiau gali suteikti gerà kaulà su didesniu produktø ar darþoviø kiekiu.

Tais atvejais, kai norime susmulkinti tikrai didelá vaisiø kieká, pvz., Kolektyvinës mitybos ar maitinimo ástaigose, kiekvienas obuolys negali bûti ðlifuojamas su paèiu trintuvu. Paskutiniu atveju rekomenduojama naudoti profesionalø vaisiø malûnëlá, kuris ið karto sukûrë daugybæ rezultatø, be þinomos pusës pastangø. Taigi, jei darome darbà, kuris reikalauja kasdien apdoroti produktus á visà pinigø sumà, investuokime á áprastà maðinà.

Tokie produktø smulkintuvai yra tinkama áleidimo anga, á kurià mes ádëjome árodymø be obuoliø sëklø lizdø ar kitø produktø, o tada, naudojant ðvaistiklá, mechaniðkai patrinkite obuolius tarp dviejø cilindrø su profesionaliais iðkyðais. Taip pat galime naudoti ðiuolaikiðkesnius elektrinius vaisiø malimo árenginius, dël kuriø jums reikia paspausti mygtukà, kad per kelias minutes pasiektumëte vaisiø tyræ, kuri atitiktø mûsø reikalavimus. Tokie iðtekliai yra labai reikalingi daugelyje vietø, kuriose maistas vartojamas didesniam gavëjø skaièiui, taèiau ðiandien vis daþniau suvokiame, kaip turëtume maitinti save ir privaèia ðeima, perkame árangà, kuri paskatins mus labiau valgyti darþoves ir pelnà skaniuose bûtybiø ðvieþios salotos, trinamas be fizinës jëgos ir per kelias sekundes pristatomos specializuotu prietaisu, skirtu paskutiniam.