Vokieeio karo pjuklo darbo vertejas

Vertëjo darbas yra labai svarbus ir atsakingas darbas, nes jis daro átakà tarp dviejø dalykø, iðreiðkiant gërimo iðraiðkà antrajame taðke. Kas vyksta viduje, neturëtø bûti pakartoti þodá, kas buvo pasakyta, bet perteikti pareiðkimo reikðmæ, turiná, esmæ ir tà patá geriau. Toks vertëjas yra platus bendravimo ir paþinimo, taip pat jø sutrikimø pareiðkimas.

Vertimas ið gërimo yra nuoseklus vertimas. Kas yra tokio pobûdþio vertimas ir kokie jie yra privaèioje nuosavybëje? Na, kalbëdamas patys moterims, vertëjas klauso tam tikros ðios grupës grupës. Tuo metu jis gali uþsiraðinëti ir prisiminti tik tai, kà kalbëtojas nori perduoti. Jei tai uþdarys mûsø nuomonës elementà, tuomet vertëjo vaidmuo yra nusiøsti savo prieþastá ir mintá. Þinoma, kaip minëta, ji neturi gyventi nuosekliai. Tai tikriausiai reikalauja suteikti prasmës, istorijos ir iðraiðkos vietos. Po pasikartojimo, kalbëtojas tæsia savo dëmesá, vël suteikdamas já vienai grupei. Ir ið tikrøjø viskas vyksta sistemingai, kol kalbama ar pokalbio partnerio atsakymai, kurie taip pat kalba tiesiogine kalba, ir jo nuomonë yra apmokyta ir nukopijuota á asmens numerá.

Ðio tipo vertimai turi þinomø defektø ir vertybiø. Ðis bruoþas yra tikrai tas, kad jis kankina save reguliariai. Iðraiðkos fragmentai, taèiau ðie fragmentai gali suskaidyti koncentracijà ir sutelkti dëmesá á protà. Kai kurie tekstai verèiami, galite lengvai atitraukti save, uþmirðti kaþkà arba tiesiog nugalëti ritmà. Kiekvienas gali matyti viskà, o komunikacija yra iðsaugota.